is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gere en lagere Ambtenaren en Bedienden der Middelen , en da feitelijkheden of geweldadiglieden , tegen dezelve Ambtenaren en Bedienden gepleegd, zal in het geheele gebied der Yeiëenigde Nederlanden, bij uitsluiting van den gewonen Regter, behooren aaneen Collegie, door .Ons onder de benaming van het Hoog Geregtshqf voor de Financien en Zeezaken der Verèenigde Nederlanden, in onze residentie op te rigten.

2. De jurisdictie en* judicature over de bij onze Publicatie van den 23slen December daaraanvolgende geïntroduceerde belaslingeB, (de zoodanige uitgezonderd, welke provisioneel, gedurende het jaar 1814, op den, staande het Fransche bestuur,' geusiteerden voet zullen blijven geheven worden, en waaromtrent de judicature mede, voor alsnog, op den thans bestaanden voet zal verblijven,) en alzoo over de middelen op het Regt t>an Successie , op het Zout, de Zeep , de Turf, het Ge• maal, de Jenever en de Buitenlandsche Brandewijnen, Rum, vArak en Likeuren, de Regten op de Waag en de Ronde Maat} het Water, Plaizier- en Passage-geld en het Regt op het Collectief Zegel, en andere soortgelijke belastingen, als Wij in het vervolg mogten goedvinden te heffen, zal, onder de benaming van Middelen te Lande , mede met uitsluiting van den gewonen regter , behooren aan het reeds gemelde Hoog GeregtsJiof voor de Financien en Zeezaken der Verëenigde Nederland den, en aan de Collegien van Commissaris-generaal en Raden in de Departementen, ofte zoodanige andere superieure Departementale Collegien , als welke, bij de-aanstaande Constitutie, dez® Collegien zullen vervangen, en zulks niet alleen ten aanzien der geschillen over de invordering van de voorsthrever.e Middelen, m de door de contravesteurs en fraudateurs geincurreerde boeten en penaliteiten , maar ook met opzigt tot de delicten, door de Ambtenarenen Bedienden dezer Middelen in ojjicio begaan, ea de feitelijkheden of geweldadigheden, welke hun in ejficio mogten bfj ^end zijn ; zullende de jurisdictie van het Hoog Geregtshof foor de Financien en Zeezaken der ïre.reenigde Nederlanden zich, voor deze Belastingen, mede extenderen over het geheele gebied der Yerëecigde Nederlanden ea die van de voorichrevene