is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïudicature over de middelen te "VVater en te Lande, en in de Departementen der Middelen te Water in gebruik waren.

Het elve zal mede geobserveerd worden door Commissarissen 3er Middelen 1e "Water, voor zoo verre de instructie der procedure», die middelen betreffende, aangaat.

11. Hetzelve Hoog Geregtsbaf, mitsgaders CommissarissenjGeneraal in de Departementen en derzelver Raden, zullen zich in alles, wat de Judicature der Middelen te Lande betreft, stiptelijk gedragen naar de voorschriften en bepalingen van onze publicatie van den a3 December 11., en Baar de Ordonnantiën, [Wetten, Besluiten en Decreten, in de 16, 18, 19, 20, 21, iS2, 23, 26, 27, 28, 29, 3o en 3i artikelen van onze voornoemde Publicatie vermeld; mitsgaders naar het Reglement op $e Wijnen, achter dezelve gevoegd, en voorts naar zoodanige Kadere verorderingen en bepalingen, als Wij inliet vervolg mogjten goedvinden, daaromtrent vast te stellen.

Ten aanzien der wijze van regtspleging zullen deze Collegien feieb, provisioneel en tot nader order, reguleren, naar het Reglement op de Manier van Procederen , bij de invordering van de Middelen te Lande, van den 17Jen Januarij 1806, toegepast op, ^n gemodificeerd naar de bij deze Publicatie veranderde orde van Eaken in het Justitie-wezen der voorschrevene Middelen.

13. In de behandeling van alle Criminele Zaken , aan het meergemelde Geregts^iof gedemandeerd , en de uitoefening der Judifcatnre in Criminele Zaken, de Middelen te Lande specterende } 'door Commissarissen-Generaal in de Departementen en derzelver Raden, zullen dezelve Collegien, met betrekking tot de toepassing der straffen op de gepleegde misdaden, zich provisioneel Reguleren naar de voorschriften van [het fransclie Wetboek van liet Strafregt, onder de veranderingen en modificatien, welke 'daaromtrent zijn gearresteerd, lij onze Publicatie van den n<ïen December 11.; en ten aanzien der wijze van Regtspleging naar let in het vorig artikel vermelde Pieglement.

i3. Ten aanzien der Contentieuse zaken, in artikel 7 §a vermeld, zal het Hoog Geregtshof voor de Financien en Zeeaaken zich in de uitoefening vaa deszelfs regtsrdwaBg en in