is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 7.) Oproeping van alle Ntderlandsche Ingezetenen^ actueel n g in'fransckeri dienst, gepr.Jli.èerd uit het Besluit van den \\den Januari7 1814, n°. j5.)

Wir WILLEM, bij de gratie GODS, Prince tan Nas»au , Souverein Vobst DER V£Rët>iGD£ H édürlandjsjs , enz., en:., enz.5

Aan alle degenen , die deze zullen zien of hooren lezen, saltit!

Nademaal liet ter onze kennisse gekomen is , dat, in weerwil der ernstige waarschuwing bij onze aanvaarding der Souvereiniteit over de Vereenigde Nederlanden, op den 6den December 1813 , gedaan tegen alle ongeoorloofde virbindtenissen met vreemde Mogendheden en alle vrijwillige onderwerping aan derxelver bevelen, eenige Nederlanders, bij voortduring, gebleven zijn in den dienst v;in het Fransche Gouvernement, en zich met ijver kwijten van de werkzaamheden, welke hun in die betrekkingen te beurt vallen; een gedrag, des te misdadiger, uithoofde der alom kennelijke vijandschap , die • tusschsn deze Landen en Frankrijk bestaat, en uit hoofde der verderfelijke bedoelingen, welke de Piegering van dat Piijk, ten aanzien van onze pas herwonnene vrijheid en onafhankelijkheid aah den d g legt;

Zoo is het, dat Wij alle inboorlingen dezer Landen, die zich als nog in fransclien dienst bevinden, en speciaal diegenen, welke in denzelven 'net militaire funcliëu of qualiteiten bekleed zijn, op nieuw ontbieden, en, voor zoo veel noodig is, sc'erpelijk gelasten en injungeren om dien dienst zonder eenig verwijl, te verlaten en zich terug te begeven in het midden hunner Landgenooten, deswege vooral verantwoordelijk stellentle de personen, die het bevel voeren in vestingen of over gewapende korp«en , en die dus gerekend moeten worden bij magte te zijn, om; zoodra zij zelve willen , aan deze onze laatste vermaning en last gehoor te geven en te voldoen; zullende zij , die bevonden aullen worden in gebreke tg zijn gebleven van zich

A