is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

(iV°. 8.) Sequestratie van Fransche Eigendommen, berustende onder Nederland&che Ingezetenen, vastgesteld bij besluit van den 14 JanuariJ 1814, Nz. G8.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prince vak Oranjenassaü, SoUVEREIN Vorst der VillëENIGDE nederlanden, enz., enz. , enz.

In ervaring zijnde gekomen, dat, onder 2eer vele Ingezetenen van dezen Staat , nog zijn berustende Goederen, Effekten en Gelden, het eigendom zijnde van Fransclie Onderdanen: — en in aanmerking hebbende genomen, dat het onder onze voornaamstte pligten moet worden gerekend , om, door spoedige represailles voor het reeds geledene, een groot aantal Ingezetenen te beveiligen voor de verliezen, die zij alsnog zouden kunnen ondergaan door sequestratien, of door het stremmen der remises uit Frankrijk, van hetgene , als het wettig eigendom van Nederlanders, kan worden aangemerkt;

Overwegende wijders, dat het de pligt is van eik Nederlandscli Ingezeten, em, daartoe behoorlijk geroepen, de maatregelen te ondersteunen, welke door Ons , ten dienste van het algemeen, worden noodzakelijk geoordeeld, en betrekkingen en verstandhouding te verbreien , we'ke de belangen van den vyand , m eeniger maniere , zouden kunnen in de hand werken ;

Hebben besloten en besluiten :

Art. 1. Alle^ Goederen, Effecten en Gelden, mitsgaders alïe Papieren, hetzij geldswaarde hebbende of niet, toebehoorende aan Fransche Onderdanen, en op dit oogenblik nog zijnde in wanden van Nederlandsche Ingezetenen, of aan de bewaring