is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omschreven Wapen vroren toegezonden , ten einde de feij hun v.or den publieken dienst te gebruiken cachetten , dien overëenkomstig te doen vervaardigen, met dien verstande, dat ïede op bet voor zijne administratie bestemde cachet de benapn g dier administratie vermelde.

Gegeven in 's Gravenhage, den I4jen Januarij 1814, eii van onze Regering liet Eerste.

(geteelend) "WILLE NI.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat, £geteehend) A. R. F a l 0 k.