is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Insgelijks wordt de uit voorsclirevene Franscbe Wettenen Reglementen profluërende belast.ng, ten behoeve van bet fonds der generale directie van den Boekhandel, met dato dezer , afgeschaft; wordende onze Commissaiis Generaal voor de Binnenlandsche Zaken met de zorg der daar uit voortspruitende liquidatie gechargeerd.

4. Een ieder is verantwoordelijk voor hetgeen hij schrijft,' drukt of uitgeeft; indien de schrijver niet bekend is , oi aangewezen kan worden, is de Drukker alleen aansjnakelijk.

5. Eikstuk, dat, zonder naam van den Schrijver of Drukker,

en zonder aanwijzing van den tijden de plaats der uitga\e, in Iet licht k< mt, zal als een LiJjel beschouwd, en de Uitgever of Verspreider daarvan als Paskwil-schrijver yervolgd kunnen worden.

6. Elk, die een oorspronkelijk Werk, hetzij in eens, hetzij ibij Deelen of Stukken , uitgeeft, waarvan hij het. regt van kopij a!s' Opsteller, cf anderzins, wettig bezit , verkrijgt hie.door, voor zich zeiven en zijne erven, het uitsluitend regt, om hetzelve Werk uit te geven, mits in alles voldoende aan de bepalin-, gen , in de navolgende artikelen vermeld.

7. Uit dien hoofde wordt uitdrukkelijk verboden op eenigerlei wijze zoodanig oorspronkeliik Werk, of na te drukken en teverkoopen, of, binten de Verëenigde Nederlanden nagedrukt zijnde in te voeren, te verspreiden , ofte verkoopen., op straffe, zoo -pan confiscatie van alle binnen deze Landen nog voorhanden zijnde ongedebiteerde exemplaren van den nadruk, ten voordeele van den eigenaar van den oorspronkelijken druk, als van betaling aan denzelven eigenaar van de waarde van drie honderd exemplaren vat-i den echten druk, te berekenen naar den verkoopprijs. , ,

8. Op dezelfde straffen, als bij het bovengemeld art. 7 zijn bepaald,' wordt insgelijks verboden liet verspreiden of verkoopen van eenigerlei vertaling, verkorting of uitbreiding van eenig , in de Veiëenigde Nederlanden, uitgekomen oorspronkelijk Werk, ten zij met sshriftelijke toestemming van den eigenaar van hetaeive. liiei-van echter zijn uitgezonderd de uittreksels, beoordeelingen , opgaven, enz., die in Tijdschriften aan het publiek

wprden medegedeeld.

q. Wordt almede, op straffe als in art. 7 vastgesteld, verboden eenigerlei nadruk ran de Nederduitsche vertaling eens buiten deze JLanden uitgekomen Werks, of het debiteren eener andera Nederduitsche vertaling van hetzelfde Werk, binnen de drie e^rstp jaren na de uitgaaf der eerste vertaling.

" jq Yan het regt van eigendom zijn uitgezonderd de Griek#thfc en Komeinache klassieke Schrijvers, wat den tekst aangaat;