is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

B. ET R

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

(n®. i8-) besluit, van den 26 sten Januari) 1814, 71 ■ 17» bepalende den verschijndag fan de Lenten der Nationale Schuld.

wtï willem, bij db o-batie gods, prince tan oramej nassau, souverein vorst bbr. vereeniode nedeula*»**, enz., enz., enz.;

Overwegende, dat de bepaling der verschijndagen Tan de Ren-? ten der Nationale Schuld, herkomstig uit de tijdrekening, welke , in den loop der Fransche Revolutie , was aangenomen, noch met de gewone verdeling van het burgerlijke jaar, nocli met cl Yoo.malige Nederlandsche gebruiken str okt.;

' Gehoord het rapport van Onzen Commissaris- Generaal tot de:

saken der Financiën ,

Hebben besloten en besluiten: w . 1 c T,„i4 ^

Art. 1. De verschijndag der Kentenvan de Nationale Schuld, welke in het Groothoek .s ingeschreven, wordt bepaald op deu

eersten J muarij van elk jaar. „.„„„u.j

2. Zoodra de beti.ling der Eenten over het halfjaar,

nen den aaten Maart i8i3, zal zijn getermineerd, za de U1ïecteur-Gene raai der Nationale Schuld een' aanvaag maken met

de uitgifte der Certificaten tot aanzuivering van de renten detf

doorloopende en afloopende Schuld, sedert 22 Maart 1813 tot den 3lsten Deoember van hetzelfde jaar ingesloten.

3. De volg-orde over de onderscheidene gedeelten van de doorloopende en afloopende Schuld, zoo wel al« over de verschillende letters in de 2§ en 3 percents doorloopende Schuld, welke, bij de uitgifte der Rente-Certificaten, zal moeten wordt» in acht genomen, zal bepaald worden bij loting, in het op ribaar te doen, ten overstaan van Onzen Commissarib-Generrial tot de zaken der Financiën, van de Directeurs- Gene. aal der Centrale Kas en der Nationale Schuld, en van den President

van de Rekenkamer,welke,yan des« Joling, behoorlijk acte Pas;

A