is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

D E Pi

VERÉENIGDE NEDERLANDEN,:

(N°. lg.) Besluit, van den 2$sten Januari/i bepalende een termijn,, tet ultimo Februari) 1814, ter registratie van zoodanige Akten, welke , bij gelegen heid der jongste gebeurtenissen , aan die formaliteit niet moeten hebben kunnen worden onderwerpen, mits-

O

gaders het viseren voor Zegel van zoodanige Akten.

Wu WILLEM, iti de oratie GODS, Prince van Ora^je^ Nassau, Souv^reix Vorst »er Verceniojde Hiïïhlanbïn,; enz. , enz., enz.;

Gehoord de voordragt van Onzen Commissaris-Generaal tot c!c Zaken der Financiën , strekkende om zoodanige Ingezetenen r die, bij gelegenheid van het vertrek der Fransche Administratiën, of in de eerste dagen Onzer hernomene onafhankelijkheid ^ aan de Wetten op de Registratie en het Zegel met hebben kannen voldoen, alsnog in staat te stellen, om liunne verpiigtingen, dienaangaande, te vervullen, en hen alzoo voor schade te behoeden,

Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. In zoodanige steden en plaatsen deT Verëenigde Nederlanden, alwaar, bij gelegenheid van het vertrek der Fransche Administratiën , of ingevolge van de verandering van zaken, da Kantoren der Registratie en van het Zegel, gedurende eenigen tijd, zijn gesloten geweest, zullen alle Akten, waarvan, gedurende dien tijd, volgens de thans nog bestaande Wet, de registratie had moeten geschieden, tot en met den 28tten Februarij dezes jaar», kunnen worden geregistreerd, tegens betaling derverschuldigde regten, zonder dat de boete zal behoeven te woi* den betaald.

2. Alle Akten, ten bovengemelde tijde gepasseerd , en , uit jacofde van de sluiting der kantoren yan de registratie; niet op