is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN'

(N\ 21OBesluit den lasten Januarij i8i4-jW3-7' * ter regeling der executie van den ophef vciri het regl vari Patent, vastgesteld bij art. 7 en ij der 11 et van. den uüsten December i3i3.

Wu WILLEM, bij de gratie GODS, Prinse yam Oranje-Nassau , Souverkin Vorst der vi.rëenigde Nederlanden, emz. , enz., ekz.

Willende bepalen de maatregelen van executie, wette gevorderd worden door de verandering in den ophef der Patenten , gedecreteerd bij art. 7 en 8 der Wet van «Jen aksten December 1813 , en welke verandering Wij hebben vastgesteld , ten emde hetzelve regt, volgens eene meer doelmatige, en aan het belang en dtn aard onzer Vaderlandsche Bedrijven meer gefivenredigde

classificatie te doen heffen , dan overeenkomstig de nu gesupprimeerde rangschikking heeft plaats gehad ;

Gehoord de Voordragt van Onzen Commissaris-Generaal tot de zaken der Financiën ,

Ht-bben besloten en besh\;ten :

Art. 1. Het vaste of personeel regt der Patenten zt>l , m plaats van alleen te drukken op het meest belastbare bedrijf , zoo a!s voorheen plaats had , naar aanleiding eener meer billijke class'licatie, geheven worden op den voet van art. 9 der Ordonnantie vati den 2den December i8o5 , en overzulks , voor iedere niet verwandte nering, hoezeer dan ook door een en denzelfden Persoon uitgeoefend wordende, het daartoe staande Patent-regt worden voldaan.

o. De Beroepen of Bedrijven, voor welke het vast regt verschuldigd is, zullen te dien einde op de Leggers en Staten der Patent-pligtigen , op de Kohieren en in de akten van Patent zelve, duidelijk en afzonderlijk moeten worden vermeel.

3. Dc 'Zetters (Repartiteurs) der Gemeente, zullen. namens de Plaatselijke llegering, aan dewelke bij art. 0 der Wet van den 2Üstcn December 11. deze werkzaamheid was opgedragen , en de concert met den Controleur der directe Belastingen van bet District, de oruschiijving der Patent-pligtjgen doerv.