is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nanlie zich in gemoede te clasfificerer ; voor zoo veel de drie eerste begrootingen der eerste afdeeiingaangaat, htin debiet getrouw op te geven , en voor zoo vee! de beroepen en bedrijven der 2de afdeeiing betreft, zich te rangschikken in die klasse, waarin zij , in ve.rge! j!i; g met anderen van betzelfde bedrijf» en in dezelfde plaats woonachtig, behooren. Doch het zal dien onverminderd *a , de Plaatselijke Regering, of de zetters door dezelve benoemd, (aan weike de bevoegdheid, ra meergemeld 54 art. uitgedrukt, bij voortduring verbleven is), niet alleen vrijstaan, maar zelfs gedemandeerd wezen, om. gezamenlijk met den Controleur, naar aanleiding der publieke notoriteit, de Patent-pligtigen in zoodanige klasse te rangschikken, of tegen zoodanig debiet aan te slaan, als zij in gemoede zullen •yermeenen te behooren.

ïo. Aan de geklassdiceerden , die zich bezwaard achten met den aansla;;, zal, behoudens de voortdurende betaling hunner jnaandelijksche quota, de tijd van drie maanden, na de gedane quotisatie vergund zijn, om hunne schriftelijke reclamatie bij rten Commissaris van het District in te leveren.

De Commissaris-Generaal, in elk departement, zal bekend maliën den dag, waarop de voornoemde termijn van doleantie zal

ingaan. _ . -

11. Zood?n;ge personen , als bereids Beroepen , JNeringen ol Bedrijven mogt.cn u toefenen, en, ter zake van verhuizing , awezendheid , of andere toevallige omstandigheden , door du Zetters of het Plaatselijk Bestuur, bij dc primitieve formatie der Legzcis mogien zijn overgeslagen, zullen gehouden wezen, door eigene aaneifte, aan, of bij hetzelve Cesuur hierin te voorzien , ten einde oo den suppfetoiren staat over de eerstvolgende drie maanden, ui nog voor het geheele jaar gebragt te worden.

j o Di zulk en, welkt , in den loop des j aars, eerngeu Mandei , Nering , Beroep ol Btdrijf wenschen aan te vangen, ofte wel tot eeriig Bedrijf over te gaan , hetwelk aan een boogerregt onderhevig is. zullei conform art. 4 der ordonnantie, geaouden

■wezen, zich alvorens aan te geven bij de Redering der p!a;.ts, ten einde onder de Patent-pligtigen van den eerstvolgenden sup■pk touen staat te worden aangeschreven, en pro rato van het ïr> reireden trimester, of het vierendeel j aars, in hetwelk zi) hunnen Handel, Nering, Beroep of Bedrijf aanvangen, uil-

bre den of veihoogen, de belasting te betalen. _

i?>. In gelijke nianiere zuilen, voor zoo verre zi] niet reeds op den primitieven staat voorkomen, op densuppletoiren staat over het loopend trimester, doch niet pro raio van den ti)<t des jaars, maar voor de volle somme, in de ordonnantie uitgedrukt, gebragt moeten worden alle vreemde Kramers en Jvoop-