is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Patent-regt bevrijd blijven de personen ; vallende in de termen van art. 8 der Holiandsche Ordonnantie.

19. De belasting op het dragen van gepoederd haar zal voor a'snog niet worden ingevoerd.

Omtr«nt de admiss.e vau Jacers, Vogelaars en Kooplieden , zullen door Ons nadere bepalingen worden gemaakt.

20. Het bepaalde bij art. 55 der Ordonnantie, ten aanzien vaa het in dienst nemen of hebben van ongepatenteerde Knechts , Meiden of Arbeidsüe len, blijft in deszelfs volle kracht.

21. Insgelijks blijft van kracht de verpligting der vertrekkende of naar elders verhuizende , bij art. 54 voorgeschreven , onder gehouderidhe'd lot het aldaar riemen van een nieuw Suppletoir-Patent, voor zoo veel de Belasting aldaar meerder zoude mogen z jn.

22. Ook ds ste'lige nakoming van art. 48, 55, 56, 57. 58, 60 en 61, strekking hebbende tot het behoorlijk en naauwkeurig letten op de overtreding der Ordonnantie, wordt bij vernieuwing aan alle Autoriteiten en Officieren van .ïustitie aanbevolen , en meer spec:aai aau de Ambtenarcu der Directe 1 >e asting opgelegd , om , de concert met de Plaatselijke en Departementale Autoriteiten, voor de stipte naleving van al het hier boven , en verder bij de Wet geatatueerde, te waken.

23. Het, den Gemeenten-Beïturen , bi; art. 49 , 5o en 5i der

Ordonnantie, ten aanzien van het houden van Registers, voorgeschreven , m^et geacht worden te zijn verrangen door de Leggers of Stoten, welke, onder het toezigt dezer Autoriteiten , op den thans bestaanden voet , zullen vervaardigd worden.

24-. Het provisioneel gecontinueerde Zegelregt . zal tot nadere voorziening ook wijz:gen het bepaalde bi] art. 65, nopens de Authenticque Kopijen t n Afschriften of Extracten uit de negisters of Leggers der Palenten.

2 5. Tot nadere voorziening b'iift desgelijks buiten werking, het bij art. 64 ges' aiu erde , nopens Loges en Dedommagenienten

voor de werkzaamheden der Gemeente-Besturen in het afgeven

der Patenten; doch zal de prijs van de akte van Patent (het zegel en diukioon daaronder begrepen) ten bedrage van/:-xo:boven het Patent-regt, door den contribuabeleu worden betaald en door de ontvangers verantwoord.

26 Laatstelijk zal de verpligtipg, bij art. 26 den Secretaris van Staat voor de Financiën opse'egd , om eeiie generale prati«tijk en gelijkvormigheid in het hefi'cn dezer Belasting daartesie.len, niet alleen voor de gezamen ijke Departementeniccuinberen aan O.' zen Commissaris- Generaal tot de zaken der Financiën, maar zal ook deze, ten aaazten der Districten en Gemeenten, tot hetzelfde Departement beboerende, daarin