is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. De gemeenten zullen, op de Begrootingen van 18i4 , geene posten van ontvang of uitgaaf brengen , welke tot den dienst der vroegere jaren betrekkelijk zijn, maar zich alleen bepalen tot die van dat loopeude jaar zelve.

tö Zij blijven desniettemin bevoegd en verpLgt ,om, dadelijk na de formatie en inzending der Begrootingen voor i8i4, op te maken eenen naanwkeurigen Staat van alle de schulden ten la,te hunner Gemeente, of van tot dezelve bekoorende adiwrn-

stratiën loopende. • • i 1 j

, Deze opgaven znllen zich bij provisie, bepalen tot de

lodoênde schuiden, op welker voldoening behoort gedacht te worden, en geenszins tot de gevestigde Kapitalen der Gemeenten over welker eventuele aflossing, na afdoening der loopende schulden, Wij Ons voorbehouden nadere bepalingen daar

tC oof ' üeze Staten van achterstallige schulden zullen vergezeld "moeten zijn, vooreerst: door eene naauwkeurige opgave der sommen, welke, uit eenigenhoofde, nog van de Gemeenten tot aan den eersten Januarij lol4, kunnen gevorderd worden, en urm-ent zu'len te bekomen zijn; en ten tweede: door eene vo'v'dra't van den tijdbinnen welken, de wijze waarop, en de m'ddelen waardoor, die schulden zouden kunnen betaald word-n De Besturen zullen hierbij zorgvuldig in acht nemen, «an de eene zijde de regtmatige belangen der schuldeischeren, en van den anderen kant de omstandigheden hunner Ingezetenen en vooral, bij voorkeur, het oog vestigen op de mogelijkheid' om door voordeeiige realisatie der stedelijke eigendomjjjgp ' aan'de behoeften hnnner Ingezetenen te gemoet te ko-

,, ( Onze Commissarissen-Generaal van Financiën en Binnen-*

landsche Zaken worden speciaal met de uitvoering van dit Ons Besluit belast, waarvan een afschrift zal worden gegeven aan de Rekenkamer der Verëenigde Nederlanden, en hetwelk in het

Staatsblad zal worden geïnsereerd. . , . (,

Ge°evenin 's Gravenhage, den 18den Februari] des jaars i8i4,

«n van onze Regering het Eerste.

{geieekend) WILLE M.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat,

(geteeimd) A. R. F A l c K.