is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Consistoriën , met den eersten April aanslaande, uit derzelver functiën honorabel ontslagen, onder verpligting, om Tan hunne gehouden administratie , rekening en Verantwoording te doen aan Ónzen Commissaris-Generaal voor de Binnenlandsche Zaken.

2. Alle thans erkende Joodsclie Gemeenten in Nederland, zoo Hoogdaitsclie als Portugeesche r worden, van dien dag af, hersteld in derzelver afzonderlijk onafhankelijk bestaan.

De voorstanders der nieuwe inrigtingen, en bijzonder de Leden der voormalige nieuwe Gemeente zullen de vrijheid hebben,' zich bij de Hoogduiische of Portugeesche Gemeenten te voegen, of wel weder eene afzonderlijke Gemeente van Nederlandsclie Israëliten te vormen^

3. De overeenkomst, tussclienliet voormalig Opper-Consistorie «n de Commissie der Portugeesche Gemeenten gesloten , met betrekking tot het adngaan van Huwelijken, tusschen Ledeta van de Hoogduitsche eri Portugeesche Kerken, zoo als dezelve, door den Minister van Binnenlandsche Zaken, den 5den 1 ebruarij 1810, n°, 6', is geapprobeerd, wordt bij deze geconfirmeerd.

4. Aan alle Joodsche Gemeenten wordt vrijgelaten, om, omtrent het gebruik der burgerlijk aangenomene familie-namen, bij de godsdienstige oproepingen in de Sijnagogen, alsmede omtrent h«t kerkelijk inzegenen der huwelijken buiteti de Sijnagogen, zoodanige schikkingen te maken, als dezelve meest voegzaam zullen oordeelen, met dien verstande nogtans , dat in alle maatschappelijke betrekkingen die aangenomene familie-namen zullen worden geconserveerd, en dat de Bestuurders der Gemeente, onder hunne persoonel» verantwoordelijkheid, zullen moeten xorg 'dragen dat geen huwelijk kerkelijk worde ingezegend of gedissolveerd, dan 11a de burgerlijke voltrekking of dissolutie, volgens de Wetten van den Staat.

5. Alle afkondigingen en bekendmakingen, welke op last van liet Gouvernement, en lroogere of lagere Regeringen , in de Sijnagogen gedaan worden , zullen 111 de Nederduitsche taal behooren te geschieden, en alle verbalen der handelingen, en- de correspondentie der Kerkbesturen , in het Nederduitsch gehouden worden , zullende in het algemeen de meest geschikte en met de Godsdienstige beginselen der I-sraëliten meest overeenkomende maatregelen worden in het werk gesteld, om het gebruik onzer moedertaal onder hen te bevorderen , het onderwijs der Joodsche jeugd in de scholen te verbeteren, en het aantal van de nuttig .werkzame leden der maatschappij te vermeerderen.

6. Ten einde het verband tusschen het groot aantal Hoogduitsche Joodsche Gemeenten in Nederland te bewaren, en de correspondentie met het Gouvernement gemakkelijk te maken,

Ien e«tiige der aaszieaelijk^te Gemeenten, volgens ecne omschrij-