is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. In het hoofd van de, bij de twee vorige artikelen, geroemde stukken , zullen moeten gesteld worden de woorden foor het Land of pro justitid, met bijvoeging der woorden Middelen te Water of Middelen te Lande, naar gelang der omstandigheden.

4. Van alle transactiën, wegen* eontraventiën der wetten in zaken der gemeene middelen te Water of te Lande, welke vijftig guldens of meerder zouden mogen beloojen, zullen akten pp Zegel moeten worden opgemaakt, en zal van dezelve transactiën een regt van registratie van één per cent moeten worden voldaan.

5. Onze Commissaris-Generaal tot de Zalen der Financiën as belast met de executie van liet tegenwoordig Besluit, hetwelk zal worden gebragt ter kennisse van het Hoog-Geregtsbof voor (3e Financiën en de Zeebaken, en van Onzep Raad ei^ Advokaat Fiskaal Generaal voor de Miüdelen te Water en te Lande, en in het Staatsblad gtïnsereerd.

Gegeven in 's Cravenhage , den 5den Maart des jaars 1814^ en van onze Regering het Eerste.

{geteelend) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid;

De jtlgemeene Secretaris van Staat, (geieelend) A. R. F a 1 ck.