is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De concessiën bij het vorig Gouvernement aan ArmenDirectiën, Godsliuizen , Fab'ijken en Trafyken verleend , worden bij het bestaan der Indirecte Belastingen gecontinueerd, tot over den jare 1816 incluis; zullende de verdere voortduring van dien, gedurende de maanden Mei, Junij en Julij van den jare 1816 moeten worden gevraagd, en die verzoeken in het overige van dat jaar worden onderzocht en beoordeeld.

De Fabrijkanten, welke nog geene concessie bekomen hebben; zullen dezelve binnen drie maanden, 11a dato dezes, op den voet als bij de Wet is bepaald, kunnen verzoeken van Onzen Commissaris - Generaal van Financiën, welke dezelve, conform de Wet, zal kunnen verleenen.

4. De finale declaratiën, ter bokoming van vbornoemde restitutiën, zullen, vóór den ïsten Febrtfarij vaiï het opvolgend jaar, moeten zijn ingediend bij de Directeurs der Indirecte Belastingen in de Departementtra , ten einde bij hun onderzogt en voorloopig-geliquideerd te worden, om, vóór den i"cn April van elk jaar, finaal bij de Hoofd - Administratiën der Financiën te worden geliquideerd, behoudens de faculteit van Directeuren, om over de eerste elf maanden van het jaar, aan Armen-Directiën en Godshuizen, op overlegging van DeclaratoiTen van ArmverzoTgeren of Bestuurders, periodieke betalingen van restituticn te geven, welke, in mindering Tan de finale declaratiën, zullen verstrekken.

5. De hoofdelijke restituticn voor de Godshuizen , bij art. 22 der Wet vermeld , zullen berekend worden , per hoofd, 's maandsï

Voor het Gemaal........ 3 Stuivers.

Zout, Zeep en Dranken, 2 ——

Turf en Kolen, 3 ———

'doch zal over het jaar 1814 de hoofdelijke restitutie, wegens de Turf en Kolen, niet verder worden geaccordeerd, dan voor zoo verre bewezen wordt, dat er geen andere Turf en Kolen zijn gebruikt, dan die na 1 Januarij 1814 ingeslagen, en behoorlijk verimpost zijn. _ 1. -i

6. De deelaratiën van Armen-Directiën, of van I'abrijlen, over restituticn, beneden de ƒ 15:-:- in het jaar beloopende, sullen niet kunnen worden aangenomen.

7. De exemptiën in het gebruik van het Zegel, ten behoeve yan Armen-Directiën, Godshuizen, en behoeftige Persoonen, gelijk ook aan Fabrijken en Trafijken, bij de Wet geaccordeerd, worden gecontinueerd; zullende de registratie dier alten , ^'iar van zulks bij de Wet wordt gerequireerd, wel plaats hebben, doch zonder betaling Iran het regt.

8. De restitutiën , zullen niet slechts worden gerégeld ovrr de principale Belasting, maar ook over het additioneel voor