is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Önze Commis3aris-Grneraa1 van Biimenlandsche zaken de autorisatie tol de aansteller of toelating verleeneii en de vcrëischte akte uitreiken.

3. Onze Commissaris-Generaal van Binnenlands _he zaken ' zal Ons nader Hier en van consideratiën over de vrage, of en 'n hoe verre de kosten van liet onderwijs gevoegelijk door andere middelen, dan door fubaidie uit 's Lands schatkist zouden kunnen Worden bestreden , en speciaal omtrent hetgene , met dit eogmerk, ten aanzien der reeds bestaande of verder op te rieten en uit te breiden Gemeentelijke Scliool-fondsen behoort te ^worden vastgesteld.

4. Inmiddels , en in afwachting Onzer finale beslissing deswege, zullen aan de School-onder wijzers uit 's Lands ka3se , eu te rekenen van primo December i8i3, of zondanige Traktementen of feubsidiën worden uitbetaald, als zij vóór de inlijving dezer Landen in Frankrijk, res|>ectivelijk uit 's Lands óf uit eeuige Algemeene kasse genoten hebben.

5. Onze Commis-Sfaris-Generaal van Birnenlaridsche zaken, is belast met de executie van dit Besluit, het welk zal worden gebragt ter kennisse van de Rekenkamer, en voorts in het Staatsblad geïnsereerd.

Gegeven in 's Gravenliage, den 20«en Maart des jaars 1814 én van Onze Regering het Eerste.

(geteekend) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid , De Algemeene Secretaris van Staat, (gsteekend) A, R. F a 1 c jè.