is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n li)ke regten en faculteiten, afa 's Lands wetten in (5er tij3 » medebrengen en bepalen voor en omtrent alle coinpagnieschap)) pen zonder firma in het algemeen.

j) 7. Het primitive fonds der Bank zal bestaan uit vijf mil» liuenen guldens, te verdeelen in vijf (luizend actiën , ieder groot » duizend guldens, en gefourneerd worden in kontante speciën, )) door alle personen, ligchamen , corporatiën, sociëteiten, ofte « anderen binnen deze landen, welke verkiezen zullen aan hetj) zelve d;el te nemen; en aullen ook vreemden, buiten deze lany> den woonachtig, deelgenooten der Bank kunnen worden.

M 8. Ter meerdere geruststelling van 's Lands ingezetenen»' 5 omtrent deze zoo belangrijke inrigtmg, veiklaren Wij , voor j) rekening van den Lande, tlaarin deel te nemen Voor vijf bonli derd actiën, en reserveren Wij aan Ons liet vermogen, om * dezelve deelneming, bij deze eerste oprigting , uittebreidén tot n nog vijf hondtrd aetiön daarenbuven, en alzoo tot duizend 1) actiën uiterlijk.

a 9. De actiën in deze Bank zullen worden gesteld op de rail men der deolnemeren en ingeschreven op een register, bij de » directie dezer Bank dubbeld te honden.

j) 10. Alle transporten van actiën zallen , ten overstaan der » directie, geëffectueerd worden bij behoorlijke acte, vrij valt j) zer-el, in een daartoe afzonderlijk te houden register, door den B verkoopef en den kooper beiden , of derzei Ver respective spej) ciale gemagtigden , onderteekend; en zal van deze overdragtrn 8 aanteekening op de actiën zeiven gedaan wolden, terwijl de j) volmagtcn bij de Bank zullen blijven berasten,

» n. Alle handelingen van koop en verkoop van aetiën op » tijd, mitsgaders alle premiën en kans contracten, zoo over de j> actiën zeiven , als voor de toekomstige uitdeelir>g',n daarop j) vallende, worden door Ons verklaard, bij dezen , te zijn onj) geoorloofd, nietig en van onwaarde, te dien effecte , da( daarj) op nimmer regt zal ■worden gedaan; en zullen de genen, die ]) bevonden mo'gten worden zich aan zoodanige handelingen j) schuldig te hebben gemaai-t, over en weder, ten beboeve van j) de Bank , verbeuren eene boete van honderd gn den* voor j) iedere alzoo verhandelde actie of lans van eene actie, en daar a en boven , gedurende de drie eerste jaren 11a de gedane calange , T) geene overboeking van actiën aan hen en ten hunnen name o£ T) profijte kunnen verkrijgen;

n 12'. Wanneer voor het belang der Bank, bij vervolg, wen3) schelijk of raadzaam ."al mogen worden geacht, om het primiS tief fonds van dexelve te vergrooten? en daarvan bij Directeur

A a