is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j|> subject aan liet regt van Zegel, nu bestaande of vervolgens » te introduceren , docli van alle andere reeds bestaande of 3) nader op te icggene belastingen, die van het regt van enre3) gistratic daaronder wel expresselijk begrepen, zijn vrijgesteld, 33 zoo als Wy die daarvan vrij stellen, bij dezen.

» 28. De Bank zal vermogen te verhandelen, koopen en ver3) koopen, doen vermunten en verwerken alle soorten van goud 3! en zilver, muntmaterjalen , biljoenen en speciën, vermengd 3) of niet vermengd; zich echter, te dezen aanzien, gedragende 3t naar ei 1 wetten van den Lande, op bet muntwezen en den 5) hand '1 jn speciën reeds geëmaneerd of nog te emaneren.

)) 39. Alle betalingen door de Bank te doen, hetzij voor Ti esc.imtes, beleeningen, ofte alle anderen , zulhn moeten ge3) s.-hieden in kontant- speciën, volgens 's Lands wetten gangSi baar, ofte in Bankbiljetten, ter grootte respi ctivelijk v^a S» / 1000- , f 5oo- , ƒ 3oo- , f aoo- , / 100-, / 80-, f Go-, 3) ƒ 40- en / 26 , mitsgaders van zoodanige teneur, als door de » Directie der Bank zal worden bekend gemaakt,

)) 3o, Deze Bankbiljetten zullen zijn betaalbaar, op vertoo3) ning, in kontante specie, waartoe dagelijks bij de Bank zal }) moeten worden gevaceerd, met citzopdering alleen der zon3) en feestdagen.

)) 3i. De houders en vertoonders der Bankbiljetten worderj 31 gehouden en besehnnwd te ziin de wettige bezitters en eige3i naars derzelve, en zal dienvolgens de betaling aan hen niet 3) mogen worden geweigerd. Het zal echter aan de Directie vrij 3) staan, in gevalle van verdenking, ofte daartoe door de hou}) deru van vermiste of gestolen Bankbiljetten schriftelijk aangej) zocht zijnde, de quitfering en afteekening derzelve van den

geldontvanger te vorderen.

» 3a. Het aeheel beloop der uit te gevene Bankbiljetten z^l 3) geregeld worden naar h t bedragen van het geheele reëele k^•j) pit' al of fonds der Bank, zoo als hetzelve zal bestaan , alle » gelane beleeningen, escomptea, muntspeciën eu muntmateriaEil

da ronr'er begrepen,

)) 33. Het maximnm der Bankbiljetten die, op den voet in £ het voorgaande artilel vermeld, zullen worden uitgegeven, 3i < tl door Ons, bij den aanvang, en vervolgens, van tijd tot 3) ijd, worden vastgesteld, op voordragt van President ep Bijl reHewr-en van de Bank.

» 34. Niemand, buiten President en Directeuren ier Bank, D gal Temogen derzelver titulature, het zij zoo als dezelve bi;