is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» dit Octrooi en Reglement is bepaald, of met eenige omzettW 1) ot verandering, te gebruiken of Ie bezigen". °

» 35. Alle., die zich zonden mogen verstouten, om de Actiën J> van de Bank, Ba kbiljetten , Recepissen, Renversalen Onder» teekenmge ,, Stempels, Zegels, bijzonder Panier, ofte wat dies I) meer ia, na te maken, te vervalschen ef te veranderen, daarJ » van le's uit te wisschen of af te loen, iets bn te voeden of S op eenigerlei wijze te altereren, ofre tot zoodanige coftrefaew " *,en' yerv ■ ischxngen, bijvoegingen of alteratiën , behu pzaatn » e xnn, gelijk nede, alle die zoodanige nagemaakte vervalsclit » of gealtereerde Bankbiljetten, Recepissen, Renversalen en zoo )) voorts, opzettelijk mogtes uilgeven, verspreiden of in omloop » brengen, zullen , onverminderd hunne verpligting tot ver^ » go,ding; van a Ie kosten schaden en interessen , gestraft wor-' » Jen a. btervolgens de bepalingen, voorkomende in art. i36;

.) i . l 7 1 'if% 1 -> nri i / / I_«. • . 9

, 7, y in arr. ioö9

07,100, 109 en 144 van het 1102 in vijypnr

1 JaM U ,fgti 7 °f 0P zoodanige wijze; als bij de Wet nader » zal bepaald worden.

» 36. Alle actiën , tegen de Bank te entameren, zullen provisioneel en tof. dit daaromtrent bij de Wet nadere bepalingen anllen zijn gemaakt, moeten worJen geïnstituëerd en cebract 1) voor de Regtbank van Koophandel te Amsterdam. ö

«DERDE AFDBElin»;

» Bestuur der Bank.

n 5j. De directie en algeheele administratie der operatiën^ J> bezittingen en eigendommen der B ink zal worden toeverl » trouwd aan zes Directeuren, waarvan Je President permanent » zal zijn. Aan dit collegie wordt toegevoegd een vasten Secre-

w Lans*

» 38. President en Directeuren houden hunne permanente » residentie binnen Amsterdam, en zullen dezelve niet naar el-, ) c.erg mogen verplaatsen, dan, in gevalle eener gedreigde inB vasie van den vijand, ofte eenig ander eminent gevaar, en ,) alsdan nog alleen op Onzen specialen last en bevel.

« 39- President en Directeuren oefenen de directie en admiS mstratie „it over alle aaken der Bank, op den voet en wijze als by dit Octrooi en Reglement is bepaald, met in aclitne-

DireV" 8 ? rtten' 06 YerP1igti"g van President en aecteuren, de orde en wijze vm uitoefening hunner werk»

» zaamheden, gelijk mede alle verdere bepalingen, tot de rig-

■j tige naaottuog van de voorschriften, bij dit Octrooi en Regie-