is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» gedurende den tijd hunner farictiëp, van hunne rekening niet D zal kunnen worden afgeschreven of getransporteerd.

J) De Directeuren , welke voor de eerste rja.'ial zullen worden » aangesteld, zullen verpligt zijn, binnen ééne maand na dat J> Commissarissen zullen zijn benoemd, aan dezelve te doen blijJ) ken, dat zij voor gelijke somme vanf xo,000:0:0 in Let fonds » geïnteresseerd zijn; tn, bij foute van dien, v«a hunne fu*c» tien als Directeuren vervallen zijn.

» 48. Alle zes maandeH, treedt een der vijf Directeuren af; J) ds eerste ^ceer bij loting , vervolgens naar ouderdom van V dienst, doch de afgetredene is telkens weder verkiesbaar.

» 49- De benoeming van den President en Secretaris Llijft » aan Ons ten alie tijde voorbehouden, en benoemen Wij dade)) hjl, edoch slechts voor deze eerste keer, en ten einde de » introductie van dit Octrooi te bespoedigen, twee der viif 1) Directeuren.

» 5o. Zoodra de deelneming in deze Bank zal zijn gevorJ) derd tot.de hoogte van twee duizend actiën, zullen de acht» tien personen, welke voor het meeste getal actiën dael zulj; len hebben genomen, bij het lot, zes personen uit hun midJ> den bestemmen, om, gedurende het eerste boekjaar, het naJ) temelden commissariaat uit te maken.

» 5%. Deze zes personen zullen dadelijk, in eene gecombi» lieerde vergadering, met President en de reeds benoemde » twee Directeuren, formeren eene nominatie van een dubbel » getal personen, welke aan Ons zal worden gepresenteerd, ï om daaruit door Ons de keuze van de overige drie DiiecteuJ) ren te doen.

«5a. Dezelfde cynosure van verkiezing van Directeuren; !) als Lij het voorgaand artikel is bepaald, zal, gedurende den J) tijd van dit Oetrooi, gevolgd worden, en de verkiezing alzoo " S, l\ , gedaan worden uit eene nominatie van een

u dubbel getal personen, door Directeuren en Commissarissen, » m gemeenschappelijke vergadering, geformeerd.

» 53. Alle de deelhebberen in de Nederlandsche Bank se» zamenhjk worden voor hunne regten en belangen, ten op» zigte van dezelve, gerepiesenteerd, door zoodanige vijftig » personen uit hun midden, welke, respectivelijk en in^der tijd" j) de bezitter» zullen zijn van het grootste getal actiën.

" D.e.ze V1^!?S Persoaen benoemen, bij het einde van het eerste B boekjaar, bij meerderheid van stemmen, hetzij uithan midden 1 o- buiten hen f zea mede-participanten tot Couimissarissea,