is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S trent (Je escomptcj, beïeeningen en rekeningen courant, Let » aandeel of fond., der respective deelhebberen op de register, der Bank, en alle andere particuliere transactiën, wordt b i » dezen y aar. den President, de Directenren, den Secretarie " Ge t"«niniM.na«en, mitsgaders aan alle de ondertoon-en ca » geëmployeerden der Bank, ten sterkste geordonneerd eu aaiiJ) bevolen, ieder voor zoo veel hem aangaat.

«vierde

AFUEEXINO,

S Verdere voorregten en voord„hn, aan de Bank verleend • » en verzekerd, gedurende den loop van het tegen1) genwoordig octrooi.

# 59 Het kapitaal der Bank, het aandeel der deelhebberen H a hetzelve, de winsten, dividenden of uitdeelden aan dezelve > competerende, zulleH, als zoodanig, gedurende den loop vei » Ji °Ctr°01' op geenerlei wijze worden belast of bezwaar* » met eenige belasting of uitkeering aan den Lande.

» 60. Alle renversalen, recepissen en bank-biljetten, welke » door de directie der Bank, gedurende den loop van dit octrooi' uitgegeve„ zullen worden, mitsgaders alle assignatiën en quïtl tant.cn op de Bank af te geven, zo« al» ook de boeken bij da » Bank te houden, worden, ten nutte dezer instelling, enten » voort.eele van s Lands ingezetenen, bij deze, vrijgesteld vco » het regt van registratie, alsmede van het middel op het ze^eï

l *"d' 8 tTen w1orde"de' "{ ™ tet vervolg zullende wor°de£ geheven, blijvende echter alle andere acten of stukken, bijzoïï ) dere personen ofte den deelhebberen personeel betreffend, » aan de betaling van Lands lasten, even als andere ingezet^ JJ nen, onderworpen. 6

» 61. De gelden in rekening courant bij de Bank ten soel*

l rl wla ST" SeVal' arrG6tabel dan alleen ter bekomin» van hetgeen by een regterlijk vonnis zal zijn toegewezen ~ '

„ w!t2' • GeAiUTe»?e den l0°P ™ ^t octrooi, kunnen, door <Je

« zei e' zood "glement zoodaniSe veranderingen gemaakt enhefz /e zoodanig geampheerd en gealtereerd worden, als vorr

! Bank T s ®'n8ezeteHen oi de instandhouding der

Bank zal noodig en raadzaam geoordeeld worden , mits in Kt

Sr™ ?'et 8triidi« d* bepalingen, waarbij de„ deel : l Sr0t Van de lu,n daarbi> toegezegde favenren

B verz.ekeld» ^ speciaal niet met het aan de directie t,,-

g g , vrij en onafhankelijk bestuur van de fondsen der Bani kunnende almede, gedurende d.n loop van dit octrooi, door