is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN,

(Na. 44-*) Kennisgeving van het aannemen der Grondwet voor de f^erëmigde Nederlanden, op den Maart i8i4-

WlJ WILLEM, bit de gratie GODS, Phince van OrAniÉ» Nassau, Souverein Vorst der Vergenigbe Nederlanden^ etiz., enz., enz.;

Aan allen, die deze zullen zien J of hooren lezen; salut! doeii te weten:

Al zoo de groote vergadering van Aanzienlijken, representerende de Verëenigde Nederlanden, Ons bij eene plegtige deputatie heeft te kennen gegeven, dat zij het Ontwerp van Grondwet, tot overweging van hetwelk Wij dezelve hadden bijeengeroepen , goedgekeurd heeft,

Zoo is het, dat Wij het voormelde Ontwerp, zoodanig aïc' hetzelve door Ons aan de vergadering van Aanzienlijken overgebragt en aangeboden, en alsnu door deze vergadering aangenomen en bekrachtigd is, verklaren te zijn de Grondwet vais den Staat der Verëenigde Nederlanden; ten gevolge waarvan Wij Ons op morgen, zullen begeven in het midden der meergemelde vergadering , ten einde in hare handen den Ons voorgesehrevenen Eed af te leggen, en van haar, als de geheele Natie vertegenwoordigende, de hulde Onzer onderdanen te ont-? vangen.

En zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffigeeri waar zulks te doen gebruikelijk i», en voorts in het Staatsblad geïnsereerd worden»