is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%an heiligen pligt, nooit zullen ophouden 3an te Wen Jen, in Jfl ontwikkeling en toepassing der gronden, op welken het Staatsge-i bouw verder moet worden opgetrokken.

Ten einde door dez« Onze pogingen des te zekerder het gewenschte doe' bereikt worde, is h t Onze wil en begeerte , dat de vurigste gebeden tot den Almagtigen worden opgezonden, om van Hem te stneeken, dat Hij dit alles tot den meesten voorspoed Onzer Landen doe gedijen; dat Hij Ons en Ons Huis zegene, ere Ons bekwaam en getrouw mate in de betrachting van die pligten v. aartoe Wij verbonden zijn, en dat Hij dus Onze Regering doe'strekken tot heil van bet Vaderlaud ; zullende , voor rleze plegtipe gebeden, het eerstkomende DANK- ea BID - W R , op ■woensdag den 6den april , afgezonderd en deswege , door de EOinniissarissipn-generaal in de departementen, aan alle leeraren der onderscheidene geziudheden , tijdige aanschrijving gedaan

W°En opdat niemand hier van eenige ontwetenlieid voorwende; zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, alomme waar zulk» te doen gtbrnikelijk is , en voorts iu het Staatsblad eter Verëe-; uiüde Nederlanden worden ingevoegd.

Gedaan te Amsterdam, den 3os^u Maart des jaars 1814, en van onze Regering het Eerste.

(g<steekend) W I L L E M.

Ter ordonnantie Tan Zijne Koninklijke Hoogheid/ • De Algemeens Secretaris van Staat r

{geteekend) A. R. F a l c is»