is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

C * 5 1 O BESLUI!1 van den 20 April 1814, n'. 17 , vernieuwende het effect van vroegere b esluiten, betreffende de CONSENTB IE LETTEN aan BBANDEUS en de inslag van TAPPERS.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Pbinse yan

OrANJE-inassau , souverein vorst eer vereenigde

Nederlanden , enz. , enz. , enz.

Gelioord de voordragt van Onzen Secretaris van Staat

voor de Financiën •

Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. Provisioneel over dit loopende jaar zullen al mede

worden geobserveerd:

a. „ Het Decreet van den 27 September 1808, houden„ de een Tarief, naar 't welk de gezegelde Consei.t,, Biiletten, ten behoeve der Branders en Distelateurs, ?> bij de aangifte van de door bun ter Molen te zeu„ den Granen, zullen worden uitgegeven; en

b. „ Het Decreet van den 9 November 1808, waarbij ,, aan de 1 appers is toegestaan de inslag van 8 Fles,, schen of drie Stoopen v»n andure Tappers of Par,, ticulieren, mits vergezeld van een Vrij Consent,, Billet."

Art. 2. Onee Sccretai'is van Slaat vöör de Financiën wordt

be-