is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERÊENIGDE NEDERLANDEN.

(N * 53 O BESLUIT vctn den 26 April i3l4 , tT, ij

houdende eenige. ver ö r d f. m n <; e n j be* treffende de JAQT en ViSSCMERIJ.

WiJ WILLEM, bij de cratté GODS, Prinse Van Oranje -Nassau, Söi'verei* Vors? de^ VeReenigdb nederlanden;, enz., enz., ejjz;

ïn aanmerking nemende , dat de bij Ons ingekomen rapporten , aangaande de uitoefening der Jagt en Visschevij, de noodzakelijkheid bewijztm van het nemen van eenige provisionele maatregelen, tot stuiting der vigerendó misbruiken, en Zulks j tot dat door Ons zoodanige nadere en delinitire reglementen zullen zijn gearresteerd, al» waardoor de verregaande stroopertjen meer krachtdadig kunnen worden voorgekomen of gekeerd 1 Gezien hebbende de voordragt van Onzen Secretaris van otaat voor de Binnenlandsche Zaken,

Hebben besloten en besluiten :

Art. 1. Met inhffis'e der als nog bestaande Wetten en Verordeningen op de uitoefening der Jagt en Visscherij, wordt, X») dezen, de Binnen-* of KiVier-visscberij van stonden aaa gesloten, en d en ten gevolge aan elk en een iegeli k ten ernstigste verboden, eenige Riviervisch te vangen of te verkoopen,met uitzondering van de Zalm, E'ft, Prik en Lamprei jen, en zulks tot den ïven J„nij aanstaande* — gelijkerwijze wordt ] ezc t'e Jagt 1 Z0(> wel op de Eendvogels , Hout- en Watersnippen, als op ander Wild, gesloten, tot nadere advertentie » ea «an «Ik ejt een iegelijk terbodea e«njg Wild te

üktü