is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geobserveerd alle de bepalingen, tot securiteit van den Lande; bij de voorschreven Wet gestatueerd.

Art 5. Bi; den overgang van credit nogtans voor de Olie en Zeen ' krachtens art. 59 der Wet getolereerd, zal de afschrijv J 'n den borg gesteld hebbendeu Zeehandelaar of Koop iman die aflevert, geen plaats vermogen te hebben, dan na dat

gebleken zal zim, dat de ontvangemde Zeehandelaar of Koopman voor den resterenden termijn dezelfde zekerheid gesteld

hebbe.

Art 4 Onze Secretaris van Staat voor de Financiën is geautoriseerd tot het nemen van alle zoodanige verdere maatregelen als eene rigtige behandeling van zaken en de furvedlance dat van de/.e Onze gunst geen misbruik gemaakt worde, ltunnen bevorderen, en is wijders belast met de executie van

liet tegenwoordig Besluit; waarvan een afschrift aan de Reken-

Lm^Tworde'n S™.deu, » h«w.lk in het SM»L«bl»d *al ■\vorden geinsereerd.

Gegeven in 'sGravenhage , den Jden Mei des jaars x8i4, en van Onze Regering het Eerste.

(geleelend) WILLEM.

Ter Ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat,

* ^ O

(geteelend) A. R. FALCK.