is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De wevkcliike Schuld zal dadelijk geven den Interest van' twee en één half ten honderd in het jaar.

De uitgestelde Schuld zal successiveli k gelijken interest geven.

3. De tegenwoordige ingeschrevene Schuld zal, gedurende dit jaar, geconverteerd moeten zijn, en daarop zal gecne verdere interest, dan over het ïoopende jaar i3i4, betaald worden.

4 De nieuwe werkelijke Schuld zal beginnen met primo Januari. i3i5, en, vau dien tijd af, zal de interest derzelve ingaan, en half jaars-gewijze, op de vervaltijden van ultimo Junij en ultimo December, betaald worden.

5. De b'j Art ï. bedoelde Conversie zal geschieden op de volgende wijze, en zich regelen, voor zoo veel de kapitalen, op eens iedei's rekening in het Groot-Boek der Nationale Schuld, op primo September eerstkomende, zullen beloopen, in de navolgende evenredigheid;

Men zal erlangen: f 2000- kap'taal 2 , pCt. integrale werkelijke Schuld en ƒ4000kapitaal 2. pCt. integrale uitgestelde Schuld, tegen betaling *an ƒ 100- in Numerair en afschrijving der kapitalen ingeschreven op het tegenwoordig Groot-Boek der Nationale Schuld, in de navolgende Verhouding:

De geilen welke zullen verkiezen de reële waarde hunner kapitalen tot maatstaf van hunne te doene affchrijving te nepien, zullen fourneren bij ieder f 100- bijiage:

J io,4oo- ij pCt. Doorloopende Schuld

of - 8,5o5- ij ,, ■»

„ - 6,760- 2 „ „ ■>■>

„ - 5,200- 2?- „ „ >»

„ - 5,oo5- 2| „ „ »

- 4,5o5- 3 „ ■» «

„ - 4,i6o- 3| „ „

„ - 3,690- 4 „ „ j»

„ - 3,i45- 4| ,, „ >7

„ - 2,810- 5 „ >, »

„ - 2,600- 5j „ „ f*

„ - 2,395- 6 „ „ »>

„ - 2,oHo- 7 „ „ »

, - géo<- 5 „ Integraal Betaalbaar.