is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Ifen njef de securiteit, welke voor de hoadsrs tier Certificaten ♦noct bewaard blijven; — al hetwelk bij een nader Reglemeut door Ons zal worden bepaald;

18. De voornoemde afschrijving en bijbetaling moeten geschieden in vier terminen, en wel één vierde vóór ultimo September, één vierde vóór ultimo October, één vierde vóóf ultimo November, en eindelijk één vierde vóór ultimo December 1814,

vD<: wijze, waarop het bij de meergemelde Commissie blijken zal, dat zulks rigtig geschied is, zal bij een nader Re-1 glement doof Ons bepaald worden.

19. De gene die in gebreke tnogten blijven, om in de voorschreven termijnen , het Vierde gedeelte van hunne Kapitalen , volgens dezo Wet aan te fourneren, zullen verstoken» zijn van het regt, om, in den loop van dit J.aar, de bovengenoemde Renversalen tebekomen, ofhet hier boven gemeld bewijs van voldoening aan de Wet te erlangen, en buiten de gelegenheid geraken, om met het jaar i8i5 de inschrijving^ op de respective Grootboeken te erlangen; zullende dë Renversalen en bewijzen van de alzoo verzuimde gedeelten, niet dan in den loop van 1815, afgegeven worden, en niet dan lia prinao Januarij 1816 opgeroepen en ingeschreven worden, zoo dat de zoodanige achterblijvers niet alleen verstoken zullen blijven van de inschrijving hunner Kapitalen gedurende dien tijd, maar ook dienvolgens van de geheeie Intrest van het jaar 18)5, en daarenboven van de eventuele kans, on* hun aandeel in de uitgestelde Schuld op de werkelijke Schuld in dat jaar over te zien gaan.

20. De getien die na tien jaren, te rekenen van 1 Januari} i8i,5, aan de vereischten van deze Wet niet zullen hebben voldaan, zullen alle aanspraak op hun regt van afsehrijving verliezen, en deze Kapitalen aan de hier na te melden Amortisatie-kaS vervallen zijil.

,21. De genen dienvolgens de Wet, bij vierde gedeelteïi' fourneren, ofte wel verkiezen der zei ver fournissement in ééns te doen. zullen den billijken Interest mogen korten tegen vij1 ten honderd in het jaar, en dus voor al het gene gefourneerd tvordt:

A 5