is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

(N°- 590 BE SLUIT van den 17 Mei i8ii n".i i?

houdende een reglement op het verleenen van PEN SIOE NE N aan burgerlijke ambtenaren, in den alge?neenen dienst van den staat.

Wij WILLEM bij de gratie GODS, Piunse van Oranje - Nassau, Souverein Vorst der Vereenicde Nederlanden, enz. enz. enz.

De vereisclite bepalingen willende daarstellen , ten aanzien van het verleenen van Pensioenen aan Burgerij ke Ambtenaren in den algemeenen dienst van den Staat;

Op het rapport van Onzen Secretaris van Staat voor de rmanciën,

Den Baad van State gehoord;

Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. Geene Pensioenen zullen aan Burgerlijke Ambtenaren m den algemeenen dienst van den Staat kunnen worden Verleend, dan op speciaal Belluit, daartoe, door Ons te nemen.

2. De voorzeide Ambtenaren , om Pensioen te kunnen verkrijgen, zullen, gedurende een ti dvak van veertig jaren, den Staat

moetTn hebïên ^ °uderdom Tan zestJS Ja™ bereikt