is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Zoodanige Burgerlijke Ambtenaren nogtans, welke veertig jareu gediend, doch den ouderdom van z^st:g jaren nog niet bereikt mogten hebben, geh k mede de zooJan'ge , die . meer dan tien', doch beneden de veertig jaren -ed'end hebben, en

door opgeinakken of ligchaamsgebreken tot* de verdere waarneming van hunnen post onbekwaam mo tengeiaken, zullen ïnsgeli;ks pensioen kunnen obt:neren , m ts van deze ,hunne onbekwaamheid naar behooren en legaal doende blijken.

4. Alle Militaire diensten te Lande of ter Zee, door den Ambtenaar te voren, ten behoeve van den Staat, gepresteerd, zuilen in deszelfs dienstjaren worden berekend, doch geensz ns eenige plaatselijke of zoodanige andere diensten, weike met uit 's Laiids kas bezoldigd zijn geworden.

5. liet Pensioen van een Ambtenaar, die veertig, jaren of daar boven gediend heeft, wordt bepaald op twee derden van het vaste Tractement, hetwelk bij hem, gedurende het laatste

iaat' van zijnen dienst, genoten is. ,

Het Pensioen van een Ambtenaar, die tien jaren geel ei ]ïeeft, wordt bepaald op één zesde van het vaste Tractement, hetwelk bij hem, gedurende het laatste jaar van zijnen dienst, genoten is; mitsgaders op een zestigste van hetze ve vaste internen t voor ieder jaar dienst boven de tien, doch beneden veertig jaren; alles met dien verstande, dat het Pensioen niet hooger dan Vier Duizend Guldens inag gesteld worden

6. In die gevallen, waarin de Tractementen , aan de bevorens bekleedde posten verbonden geweest, geen maatstaf van berekening voor een aan de qualiteit geëvenredgd Pensioen kunnen opleveren, zuilen ook de bekende Emolumenttn van den laatst bekleedden post, b,j de berekening van het lractement, in aanmerking komen."

Fn zullen de remises of percentsgewVze belooningen, welke bij de Ontvangers of andere Comptabelen mogten genoten worden , mede als vast Tractement besch >uwd worden ; elocli alrecnG k voor liet bedragen van twee derden van hetgene c eswege bij den Ambtenaar, gedurende het laatste jaar van zij nen dienst, genoten is.

r. De Ambtenaren welke vymeeren mogten, naar aanleiding van de bepalingen in het tegenwoordig bés'u't verbat , op het verkrijgen van pensioen, te kunnen aanspraak malven , zunen