is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich tot dat einde bij requeste moeten adresseren en daarbij moeten overleggen.

1°. Een extract uit het register van den burgei'lijken staat, betreffende hun geboorte of doopdag.

jjO. Alle de originele acten van aanstelling en demissien, ofte wel zoodanige andere bew jzen waaruit voldoende blijken de verschillende posten of bedieningen welke zij mogten hebben bekleed.

5 . In geval het pensioen op grond van ongemakken oi iigchaams gebreken verzocht wordt, een declaratoir van een practiserend geneesheer door het gemeentebestuur hunner woonplaats gelegaliseerd.

8. Wanneer eenig Ambtenaar zich bij requeste adresseert om gepensioneerd te worden en daarop door Onze Secretarissen van Staat of andere hoofden van administratie wordt gerapporteerd, of Wel wanneer deze laatsten uit eigene beweging iemand tot het pensioneren voordragen,' zullen zij zich daarin exactelijk aan de bepalingen van het tegenwoordig besluit moeten honden, en Ons, mei overlegging van de bescheiden bij art. 7 gevorderd, eenen staat aanbieden , inhoudende de vol uitgeschrevene namen en voornamen van den te pensioneren Ambtenaar, deszelfs woonptaa's en geboorte- of doopdag, de qualiteit waarin liij is dienende , het beloop van het vaste tractement, met bijvoeging deiopgaaf der bekende emolumenten in die gevallen waarvan Art. 6 gewag maakt , alle zoo als dezelve gedurende het laatste jaar van zijnen dienst genoten zi n, den tijd van dienst e:: het montaiit van het te verleenen Pensioen, naar aanleiding der in deze gemaakte bepalingen berekend, en eindelijk het tijdstip op welke het Pensioen zal behooren integaan,

9. De Staten , in het voorgaande artikel vermeld , zullen , wanneer dezelve door Ons zi 11 goedgekeurd , bij een expresselijk daar toe te nemen besluit, aan Onzen Secretaris van Staat voor de Financiën , -worden verzonden, met autorisatie om de inschrijving der alzoo door Ons verleende pensioenen, in het Grootboek der pensioenen te doen plaats hebben.

10. Alle Burgerlijke Gepensioneerden zullen verpligt zijn, derzelver woonplaats binnen het grondgebied der Vereenigde .Nederlanden gevestigd te houden 5 zij zullen dienvolgens