is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats der destinatie) aan de consignatie van (de naam ert woonplaats van den persoon , aan wien dezelve geadresseerd gijn); zullende ik dezelve derwaarts vervoeren, laugs de volgende route, als (de rivieren of wegen, en de piaatsen waardoor passeren zullen); nemende ik aan,' om dadeli k bij mi]n arrivement te (de plaats der destinatie) en na op het kantoor der Convoijen en Licenten de volg-brief te hebben doen aanzuiveren aan het kantoor der indirecte belastingen, bohoorI:jke aangifte te zullen doen van de voorschreven Speciën, ten einde dc verschuldigde impost daarvan zal kunnen Worden ingevorderd, of de belanghebbende daarvoor gedebiteerd, en daarvan, ten gestelden tijde, behoorlijk bewijs te rullen produceren; verbindende ik tot nakoming van Let iunt voorschreven mim persoon en goederen , en special het voorschreven vaar- of voertuig en paarden.

Den . . 181

5. Voor zoo verre de invoerende schippers of voerlieden niet bekend zijn, zullen dezelve, des gerequireerd, boven deze belofte, cautie moeten {tellen voorden Impost, alvorens hunne reis te kunnen voort zetten en zal van deze cautie ofnamptisfement van penningen, aan den voet van het declaratoir en op het natemelden consent, worden mentie gemaakt.

6. 's Lands bedienden op de givriskan toren zullen de opgegeven goederen visiteren aan scheepsboord en op de voertuigen , en verifiëren de kwantiteit en kwaliteit der impostsub jecte-specien, zullende zij voor zoo veel de dranken aangaat , dezelve proeven en peilen, en de sterke dranken, ter verificatie van de graden van lierkte, met een' vochtweger wegen.

y. Bij de visitatie de kwantiteit en kwaliteit overeenkomstig de gedane aangifte bevindende. zal de Controleur aan den Invoerder afgeven een consent, houdende verlof om de aangegeven goederen naar dezelver destinatie te vervoeren.

8. Deze consenten zullen moeten zijn ingerigt naar het volgende voorschrift.

CONSENT.

Consent van wege Zijne Koninkli ke Hoogheid aan voerman of schipper (N. N.) om met deszelfs voertuig of schip, genaamd (naam van het schip ) te vervoeren de goederen hier ili A 2 on-