is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I-Iebben beslopen en besluiten :

Art x. A-'le zoodanige korenmolens als, vo^r de weder invoering der ünanciële wetten daargelteld in Onze publicatie van den 2.3 december 1813, op eene wettige wi ze m der tijd, scbqpn ook onder de jongst gecesseerde administratien zi(n verkregen of opgerigt, en mitsdien op den 1 januari) 11., het tiidstin der geiende wederinvoering, aanwezig waren, zullen, in overeenstemming met den geest van art. 54 der wet op bet Gemaal, van den 17 december i8o5, en, voor zoo verre dezelve niet onder de bij art. 55 verboden quarn-of handmolens behooren, worden gemaintineerd, en mitsdien de eieenaren daarvan in deze hunne wettige possessie en de rusSe uitoefening van d.t hun bedrijf, ter plaatse waar derzelver molens ziel. bevinden, even als alle andere aldaar aanwezig korenmolenaars worden gehandhaafd.

1 De ingezetenen zullen mitsdien de bevoegdheid hebben , om'hunne granen even zeer op de gezegde als op de reeds vroeger bestaan hebbende koren-molens hunner woonplaats te

doen breken.

S Deze bevoegdheid der ingezetenen, om zich, naar welgevallen , van den eenen molen boven den anderen te bedienen, zal zich niet bepalen tot die van hunne woonplaats, maar zelfs zich uitstrekken tot de molens van alle verdere gemeenten, binnen deze landen gelegen, welke hun zoiiden moge ' conve,liëren mits slechts zijlieden in allen gevalle , ingevolge ait. 3 dei wet op'het Gemaal, de biljetten nemen ten kantore van den Ontvanger dezer Belasting binnen hunne woonplaats.

Onverminderd deze bepalingen, wordt aan de zoodanigen welke mo"ten vermeenen door de oprigting of voortdurend, admissie van eenige koren-molens, of de

teit der ingezetenen, om elders te doen malen uit hooide van pai ticnliere omstandigheden , en in hun bijzonder goed regtte zi n benadeeld, de gewone weg van regten open gelaten ,om .hun gepretendeerd regt hersteld te krijgen; doch zal m vale hangende de procedures aan den korenmolenaar, tegen

ÏÏÏ'ja S n gerigt, het male,, der S»u» «X» 4. ingezeten en niet mogen vrorden belet.

4 Onze Secretarissen van Staat voor de Binnenlandsche Zaken'en Financien, zijn ieder, voor zoo veel hem aanS^j'n'r, de executie van dit besluit belast, hetwelk in het ^taatsb.ad zal

worden geïnsereerd.