is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S TAAïSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

6/ .) Besluit van den 22 Juni) ioi4, n". *0. yerleenencle aan Ingezetenen van plaatsen, door den vijand bezet geweest, een termijn van eene maand, tot liet doen van aangiften op de Registers van ■den Burgerlijken stand.

Wij WILLEM, etj nr, gratieGODS, Prinse van Oranje. Nassau,Souverein Vorst der Verqenigde Nederlanden,

enz., enz., enz.

In aanmerking nemer,de, dat de ingezetenen der voorsteden, poorter!) en, of districten, behoorende tot de vestingen en

I Tl 1 lil 1 ^

laarsen, wcjkc, geuurerme cien Joop van den termijrub;) Uds eslnit van den 16 Februarii iSi4. li3. 4o. verleend . <Wn- ,<<.n

vijand zijn bezet geweest, zich, door de destijds piaats hebbende insluitingen dier vestingen en steden , van alle gemeenschap met dezelve . verstoken hebben gezien, en zich aj/.oo in de onmogeli kheid hebben Levonden, om, van den termijn bij gezegde besluit toegestaan, gebruik te maken, door, binnen dcnzelven, te doen de vereïschte aangiften van geboorte , sterfgevallen en andere tot den burgerlijken stand betrekkehjk;

Gelijk mede, dat de bewoners dezer bezette en ingesloten vpstingen en j>I;>.atsen'?,elve, door de omstandigheden waarin zij zich hebben bevonden, de gerequireerde aaugiften te dien opzigte veelal of geheel niet hebben kunnen doen, of niet zoo tij (hg en in d e regelmatigheid als de wetten vorderen ;

En eindelijk, dat sommige der voorschreven ingezetenen, na derzelvttr bevr'jdiug van den vijand, in het dwaienU begrip