is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT SB LAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

(N°.

Wn WILLEM,. bij de gratie GODS, Prinse va*j Oranje - Nassau , Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden , enz. , enz. , enz.

Overwegende , dat, volgens de algemeene bepaling, vervat in het derde art. van Ons besluit van den i5den April, dezes jaars ny ■ 3, de betaling der in gereedeii gelde te fourneren borgtogten van 's lands comptabele ambtenaren, moet geschieden uiterlijk in vier gelijke termijnen, -waarvan de eerste dadelijk bij de aanvaarding van het ambt, en de overige van drie tot drie maanden daarna verschijnen; dat echter het gelukkig herleven van den koophandel, en het daardoor aanmerkelijk vermeerderd gebruik van numerair tot commerciële objecten , vele borgschuldigen in verlegenheid brengen oni de noodigts

Eenningen spoedig genoegd te vinden, ten einde zich naauweurig, op de gestelde termijnen van fournissement, jegens 's lands kasse te kwijten ;

En willende de zoodanige ambtenaren daaromtrent te gemoet komen:

Op voordragt van Onzen Secretaris van Staat voor de finan* ciën:

Hebben besloten en besluiten;

Met alteratie in zoo verre van het opgemelde ode art. Vatt Ons besluit van dea i5den April i8i4 n". 5,

fc

Art.

74-) BESLUIT van den Julij 1814»

n°. 8 , houdende bepalingen omtrent eene , voor de comptabelen meer gerieffelijke executie van het besluit van 15 April i8i4. ■ii". 3, (staatsblad n°. 4?) in de aanzuivering der gevorderde borgtogten.