is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezoeken, ten einde zich van Let aanwezen al Jaar en da identiteit der goederen te verzekeren.

9. De goederen, waren en koopmanfehappen, niet zijnde Van het gewas, voortbrengsel of fabrij kweken van liet Koningril k van Groot-Brittanniën en Ierland, noch van de Vereenigde Nederlanden, zullen bij den uitvoer naar de koloniën, de uitgaande regten betalen, overeenkomflig liet navolgende tarief.

Flanel, (Zie manufakturen.)

Flesscheri, van gewoon groen of gemeen glas, tot zoodanige hoeveeltieid als kan bevatten honderd mengelen voclits/' 35: o: o Oarerp, getwijnd garen, de honderd ponden ... - i5:io: o Kabel-garen (Zie touwwerk.)

Katoene-garen de honderd ponden 4o: o: O

Glas, te weten Flesschen (Zie Fiesschen.)

Granen en Meel, vrij van regten

Haarpoeder, de honderd p >uden -> g3: O: O

Idem gepariumerde of pari unie Aof, de lionderd

ponden - i36: o: o

Hoeden, geheel of gedeeltelijk gemaakt van vilthaar, ,

wol of bever, de hoed 17: o: o

Hoepen, van ijzer de 1.00 ffi , - 12: o: o

van hout, de duizend fluks - 7: O: o

Huiden , als volgt:

Van buffels', bullen, koeijen en osfen, gelooid

en niet anders bereid, het pond . . , - o: 10: O Van paarden, merries of ruinen, gelooid, en

op geene andere wijze bereid, het pond . - o: 10: o

Van lijtixen, het pond - o: 1G: o

Moskovische en Ruslische gelooid of gekleurd,

liet pond - O: 16: O

jKaarfen, spermaceti en waskaarsen , de honderd

ponden, - 119: o; o

Van Talk, de 000 ponden . . - 9/»: 0: o

Kaarskatoen, de honderd ponden ........ 44: o: o

• Kaarten, te weten fpeelkaarten, het gros, , . , - 4o: o: 0 Kabeltouw (Zie touwwerk.)

Katoen voor laarfen, (Zie kaarskatoen.)

Laken, (Zie Manufakturen.)

Linnen, van allerhande foort, het zeildoek alleen

uitgezonderd, van de / 100 waarde. . . . , - 4o: o: O Nanking-ljnnen (Zie Oost-Indifche goederen.)

^eilliunen of zeildoek, de honderd twintig ellen-» 54: o: q