is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijnen van de Kaap de Goede Hoop, en daar

toe be'hoorende landen, als voren f 17: 0: O

Portuaesclie, Spaansche en alle andere wijnen, welke bij d t tarief niet anders genoemd of omschreven zijn, als voren ' - 5O: O: O

Yzeren Hoepen* (Z e Hoepen.)

Zeep, ak volgt:

Harde zeep, de honderd ponden - 42: O: O

Zachte zeep, de honderd ponden - 56: 0: O

Zei/cloet. (Zie Linnen.)

Alle andere goederen, waren en koopmanschappen , niet zi nde van het gewas, voorbrengfei of fabrij kweken van het vereenigd Koningrijk van GrootBrittannien en Ierland, noch van de Vereenigde Nederlanden, en bij het tegenwoordig tarief niet bijzonder genoemd, omschreven of met regten bezwaard , betalen als volgt:

Gemanufaktureerde, van de ƒ 100: o: o , waarde - 4o: O: O Ongernanufactureerde ,van de 100: o: o , waarde - 20; o: o Alle goederen , waren en koopmanschappen, zijnde van het gewas . voortbrengfel offabrijkwezen van Frankrijk , betalen boven en behalve de regten bij dit tai'ief voor goederen , niet uit Engeland of de Vereenigde Nederlanden herkomstig , bepaald, nog een additioneel regt, gelijk staande aan een vierde gedeelte Van diezelfde regten, en zulks alles naar aanleiding van en in overeenstemming met de in Groot-Brittanniën vigerende wetten en reglementen, ten gevolge van het beginfel van gelijkstelling der regten, hier boven als eene der hoofdvoorwaarden van deze provisionele vaart en handel opgegeven.

10. Ten einde de in artikel 9 gemelde goederen, nietzijnde van Br.tschen of Nedeilandschen oorsprong, en gedestilleerd om naar de koloniën te worden u'tgevoerd, te onderscheiden Van dezulken, welke uit Frankrijk herkomstig zijn, zullen deze! ven moeten zijn vergezeld van certificaten , door Onze Konsu's, de ambtenaren der tollen of andere publieke autoriteiten, zoo veel mogelijk ter plaatse van den oorsprong, of anderzins van de afzending, ten bewi ze van derzelVer origine aftegeven; •En zal van gemelde hunne bestemming dadelijk, bij arrivement, declaratie moeten worden gedaan, en verder ten opzigte dezer goederen, zoo met betrekking tot de vóórbetaling deigewone inkomende regten a's anderzins, gehandeld worden in gelijke maniere als ten aanzien van dezulken, die met gelijke destinat:e u t Engeland worden aangebragt, lnervoren bij art. 8 is vastgesteld,