is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geldboete, het achtste gedeelte van der zei var vast traktement en bekende emolumenten niet te bovengaande, cn het montant dier boeten in hunne rekeningen ten hunnen laste extenderen.

Wanneer zoodanige correctie geen effect hebben mogt, kan de boete worden verdubbeld, doch zal dezelve nimmer de heift van het vast traktement en bekende emolumenten van den rendgnt mogen te boven gaan.

29. Ind en eenig comptabele, dien onverminderd in gegebreke moge blijven met het doen zijner verantwoording, zal de Kamer daarvan aangifte doen aan het mihistrieel of' ander departement van algemeene administratie, waaronder dezelve ressorteert.

30. De Algemeene Rekenkamer zal de vereischte registers van belastingen houden, zoo van gelden, welke ter gotde rekening of uit eenigen anderen hoofde door of van wege den

' Slaat zijn voorgeschoten, als van goederen, materialen en werktuigen , die ter beheering aan de arsenalen, magazijnen of werven van de departementen van oorlog en marine respectivelijk zijn geleverd, of in de pakhuizen eu bergplaatsen van de administratie der koloniën, van den waterstaat en dergelijke, zullen zijn opgeslagen,

01. Zij zal haar bijzondere aandacht daarop moeten vestigen, dat de mater.ële verantwoording, als uit haren aard meer moeijelijk en ingewikkeld dan geldelijke administratien , met de meest mogelijke zorg worde gade geslagen, en gewaakt tegen al datgene, waardoor dezelve illusoir zoude kunnen gemaakt worden; zullende te dien einde niet ai leen moeten zorgen, dat alle aan- en afschrijvingen behoorlijk gicschieden, en de registers steeds bij worden gehouden, maar zich ook bijzonderlijk moeten concerteien met de ministerië'e of andere departementen van algemeene administratie, welke deze zaak concerneert, omtrent de meest geschikte middelen, om in deze voor het belang van den lande te waken,

52. De Rekenkamer houdt mede de nood'ge registers van alle geldleeningen , voorschotten en andere operatien, tot stijving van 'slands schatkist , zoodanig als vereischt zal worden, om de rigtige verantwoording derzelve te verzekeren

53» Het dubbeld van het grootboek der nationale schuld, cn