is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij zal Ons eetie concept-instructie voor den secretaris der kamer,' ter goedkeuring, aanbieden.

4o De leden en de secretaris der Kamer mogen direkt of indirekt geen aandeel hebben in eenige besteding, leverancie, verpachting van goederen, regten of middelen, of in eenige zaak,'waarover met den Staat om voordeel of winst wordt gekou trakteerd.

Het is almede verboden eenige ordonnantie of andere pretensie, ten laste van den lande, te koopen of voor hunne rekening te nemen, onder welke benaming zulks ook zoude mogen zijn, als ook om, op eenige wijze, direkt ofindirekt, deel te hebben in derzelver aankoop of inleveringen, onder waarborg van zoodanige ordonnantiën of pretensien gedaan.

4i. De leden der Rekenkamer zullen, alvorens in functie te treden, in Onze handen afleggen den navolgenden eed:

„ Ik beloof en zweer, mijnen post met al mijn ver„ mogen, overeenkomstig de wetten en instructiën, des„ wegens gearresteerd, of nog te arresteren, getrouw en „ ijverig te zullen waarnemen, zonder om lief of leed, „ vriend-of vijandschap, gunst of afgunst, of om eeni„ gerhande reden of oorzaak , daarvan aftewijken , 'slands „ belangen integendeel steeds in het oog houdende en „ betrachtende, en voorts alles doende en verrigtende, „ dat ik in den mij aanbetrouwden post verpligt en „ schuldig ben te doen.

„ Ik belocrf en zweer, dat ik mij stiptelijk zal gedragen „ naar den inhoud van het plakkaat, den 10 December „ I7i5bij de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden „ gearresteerd, tegen-het geven en nemen van verboden „ giften, gaven en geschenken.

„ Ik verklaar en zweer, dat ik, om den voorschreven •„ post te bekomen, aan niemand, het zij in of buiten het „ bestuur, iets, onder wat voorwendsel het zijn moge, „ beloofd of gegeven hebbe, noch beloven of geven zal.

„ Zoo waarlijk helpe mij God Ahnaglig

En zal bovenstaande instructie worden gedrukt en het noodige getal exemplaren verzonden aan de verschillende departementen van administratie, tot derzelver informatie en «ajïgt,