is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ig« Raden en Generaal-Meesters zijn verpligt, aan Ons in de eerste dagen van elke maand eene opgave te doen toekomen van liet montant der speciën, in de aigeioopene maand op 's Jands munt verwerkt.

20. In de eerste maand van elk jaar, wordt door het kollegievan Raden en Generaal-Meesters der Munt, aan Ons ingezonden een generaal verslag van de muntwerkzaamheden in het afgeloopen jaar, voorzien van zoodanige observatiën en aanmerkingen, als de aard der zaken vereischt, en hun door het belang van den lande mogten worden voorgeschreven.

21. Ingeval van het ontdekken van eenige in omloop zi nde valsche speciën, het zij inlandsche, het zij vreemde, waartoe de ambtenaren van het regt van kontröle op de gouden en zilveren werken bijzonder dienstbaar zullen moeten zijn, is het kollegie van Raden en Generaal-Meesters der Munt verpligt, door middel van den inspecteur en essaijeur-generaal naar dezelven onderzoek te doen doen, en daarvan dadelijk aan Onzen Secretaris van Staat voor de Finantiën en aan de Justitie kennis te geven, ten einde de verdere verspreiding en omloop tegen te gaan, en de schuldigen te doen straffen. Raden en txencraaJ-Meesters zullen, naar bevind van zaken, den uitslag van het onderzoek en van het essai op de valsche speciën gedaan, bij advertentie, ter kennisse van het publiek brengen, en daarbij, zooveel mogelijk, de onderscheidende kenteekenen van de valsche speciën opgeven, ten einde een ieder zich'Voor schade kunne wachten,

„ ^et toevoorzigt over den handel in gemaakte gouden

en >eien werken, met de administratie van het muntwezen I in een naauw verband staande, behoort mede uitsluitender wi|ze, in al het geen de handhaving van de juistheid van de ge ia!ten aangaat, met de gansche kontróle daarover, tot de Werkzaamheden van Kaden en Generaal-Meesters der Munt, terwi|l, al wat betrekking heeft tot de inning der belasting op de gouden en zilveren werken, de overstorting der gelden de rekeningen der ontvangers, en de betaling van alle onkosten van de administratie der waarborg op het goud en zilver, even ais van alle andere middelen van inkomst, aan Onzen Secretaris van Staat voor de Financiën , bli ft opgedragen.

32, Raden en Gererard-Mcestcrs zijn alzoo belast met het