is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het montant der regten of van de belasting, deswege ver-i fchuld gd

Uit de ftaten en borderellen, van de onderfcheiden kantonen ingekomen, worden door Raden en Generaal-Meesters om de drie maanden , algemeene lïaten geformeerd , en aan Onzen Secretaris van Staat voor de Financien ingezonden, ten einde denzelven te (trekken tot kontróle van den opbrengst van dit middel.

28. Op geliike wijze zullen de refpective kantoren van Waarborg, aan het kollegie van Raden en Generaal-Meesters der Munt, in de eerfie dagen van elk jaar, doen toekomen , een generaal rapport van de fabrikagie, gedurende het afgeloo-

Iien jaar in hunne resforten hebbende plaats gehad, en van iet generaal rendement der belasting, gedurende hetzelve jaar, ten behoeve van de fchatkist ontvangen.

Het kollegie behandelt de refultaten van deze rapporten» in het generaal jaarlijkscli verllag, hier Voren art. 19 van het zelve ten aanzien van de Munt, gevorderd.

29. De beslissing over alle geschillen , rakende de gehalten der Werken, door de goud- of zilversmeden gefabriceerd, en op de kantoren van waarborging gebragt wordende, behoort uitsluitend aan het kollegie van Raden «n Generaal-Meesters der Munt, even zeer als aan hetzelve alleen toekomt de kognitie Dver alle klagten, door werkmeesteren, kashouders of andere bij den goud- en zilversmeden-handel belanghebbenden , tegen de kantoren van waarborg, of tegen de ambtenaren en bediendden van dtzelve wordende ingebragt.

30. Alle betalingen van traktementen, reiskosten en andere uitgaven, de kantoren van waarborg betreffende . worden doos tusschenkomst van Onzen Secretaris van Staat voor de Fin ancien betaald, bij wege van aftrek van bet rendement van de belasting op de gouden en zilveren werken.

Bij zoo verre de te doene betalingen niet vooraf en op vast« sommen zijn bepaald ■, worden door Raden en Generaal-Meesters aan Onzen Secretaris van Staat voornoemd ingezonden, de door de belanghebbenden daarvan aan hetzelve kollegie ingediende gespecificeerde en met bewi zen gestaafde deciaratien, welke vooraf door het kollegie geëxsuuiüeerd en van deszeils ma voorzien moeten worden.