is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" gearresteerd of nog te arrestéren, getrouw' en ijverig te zullen waarnemen, zonder om lief of leed , vriend-» „ of vijandschap, gunst of afgunst, of om eenigerhande „ reden of oorzaak daarvan aftewijken, de belangen van „ den Staat en van de Lij zondere ingezetenen , integendeel „ steeds in het oog houdende en betrachtende, en voorts „ alles doende en verrgtende, dat ik in den mij aan„ betrouwden post verpligt en schuldig ben te doen.

„ Ik beloof en zweer, dat ik mij st:ptelijk zal gedra„ gen naar den inhoud van het plakkaat, den loden De„ cember 171.5 bij de Staten Generaal der Vereenigde „ Nederlanden gearresteerd, tegen het geven en nemen „ van verbodene giften, gave« en geschenken.

„ Ik verklaar en zweer, dat ik, om den voorschreven

Ïost te bekomen , aan niemand , het zij in of buiten et bestuur, iets, onder wat voorwendsel het zijn „ moge, beloofd of gegeven hebbe, noch beloven of „ geven zal. _

„ Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig!"

4o. De tegenwoordige wet, waarvan een afschrift zal worgezonden aan Onzen Secretaris van Staat voor de Financien, tot informatie en narigt, en om zich daar naar te reguleren, zal worden geïnsereerd in het staatsblad.

Gegeven in 's Gravenhage, den iide" Julij des jaars i8i4, en van Onze Regering het eerste.

(geteelcend) WILLE M.

Ter ordonuantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat, (geteelcend) A. R. F a 1 c K,