is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54. De tegenwoordige wet, waarvan de uitvoering Is opgedragen aau Onze Secretarissen van Staat voor de Bin enlandsche Zaken en voor de Financien, Onzen Eersten President van liet Hoog - Geregtsliof der Vereenigde Nederlanden, en Onzen Opperhoutvester ieder voor zoo veel Item aangaat, zal in het staatsblad worden geïnsereerd.

Gegeven in 'sGravenhage den 11 Julij van het Jaar i8ii en van Onze Regering het eerste.

(geteetend) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algeiaeene Secretaris van Staat,

(geleekend)

A. R. F a t c k<