is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prinse van Oranje - Nassau, Souverein Vorst der Vercenigde Nederlanden , enz. , enz. , enz.

Aan alle de genen, die deze zullen zien of hooren lezen Sa'ut! doen te weten:

AIzoo Wij iu aanmerking genomen hebben, dat federt eenigen tijd, binnen deze landen of openlijk, of in liet geheim , door bijzondere perfonen , voor bui tenlandsche Loterijen wordt gecollecteerd, en dat, daar alle vreemde partikuliere of onderhandsche Loterijen voor het algemeen meestal nadeelig zijn en ten prejudicie verstrekken van de Nederlandsclie Loterij , dezelve behooren te worden te keer gegaan ;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten Generaal dezer landen , hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bi] dezen:

Art. 1. Niemand binnen de Vereenigde Nederlanden zal vermogen aanteleggen, of aangelegd zijnde, te continueren, ëenigerhande partikuliere Loterijen van kontante penningen, roerende of onroerende goederen, efl'ekten of waren van wat aaid, natuur, waarde of importantie die ook zouden mogen wezen, wordende hieronder wel expresselijk begrepen alle zoogenaamde verkoopingen bij verdeeling, Lansreedtrijen, Lote-

Be/luit van den 22 Julij i8i4 n°. 69, houdende verbod van alle vreemde of partikuliera Loterijen,

(N°. 86.)