is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

éezcr landen rotft Frankrijk, hunne borgtogten in de kassen •van hetzelve rijk hebben overgcstort, verweien tot de bepalingen bij het 'j'ste art. van het vredes-traktuat van den 3often Mei l8i4, ten aanzien van de teruggave der borgtogten aan de ingezetenen dezer landen , 'vastgesteld,

3. ' Alle Notarissen binnen deze landen zijn verpligt en gehouden, om, ingevolge de ordonnantie van den aden December i8o5 en Onze besluiten van den s3sten December 1813 (Staatsblad n°. 17), en sgsten januari) i8i4, (Staatsblad n°. 21), zich over dezen loopenden jare en vervolgens van patent te voorzien, en de daartoe staande belasting te betalen.

4. Onze Secretaris van Staat voor de Financiën en de Eerste President van het Hoog Geregtshof der rereenigde nederlanden, zijn belast met de executie van het tegenwoordig besluit, het welk in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven in 's Gravcnhage, den 2y[ten Julij des jaars ioi4, en van Onze Regering het eerste.

(geleekencl) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke

Hoogheid,

De Algemeene Secretaris v<in Staat, (geteclerid) A. II. F a l c k„

\