is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20. De zoodanige administrateuren van amen-kassen en pieuse gestichten, welke bezitters zijn:

1 °. Van inschrij vingen welke vóór 1°. Januarij 1314 op hunne rekeningen stonden, en te gelijkertijd,

a'. Vin inschrijvingen r welko na i° Januarij i3i4 daarop zij n overgebragt;

zullen de eerstgenoemde inschrijvingen afzonderlijk moeten brengen op de bij art. l8 vermelde afschrijving-biljetten, en daarmede moeten handelen overeenkomstig de bepalingen bij dat en het volgend Igde artikel voorgeschreven.

Ten aanzien van zoodanige inschrijvingen , welke na 1°. Januarij 1814 op hunne rekening zijn gekomen , en waarvan , ter voldoening aan artikel 24 der wet, de bijiage even a!s door partikuliere houders van gekwalificeerde rekeningen, zal moeten geschieden, zullen de gezegde administrateuren dezelve afzonderlijk moeten brengen op geli.ke afschrijving- en fouruissement-biijetten, als voor houders van part ikuliere gekwalificeerde rekeningeu zijn voorgeschreven, en daarmede in alles moeten handelen overeenkomstig de bepalingen te di?n opzigte hier voren vastgesteld.

2 x . Alle kapitalen , behoorende aan armen-kassen en pieuse gestichten zullen, ter voldoening aan art. 22 der wet op de grootboeken der werkelijke en uitgestelde schuld, door de meergenoemde commissie, met concurrentie van commissarissen van het groothoek der nationale schuld, ex ojjicio worden overgebragt.

32. De blanko-renversalen en restant-renversalen door de dikwijls gemelde commissie, ten gavolge van dit reglement uit te geven, zullen door twee van derzelver leden of wel door één lid en den secretaris moeten worden ondertoekend.

25. De verdere huishoudelijke bepalingen, waarnaar de houders van vrije rekeningen in het tegenwoordige grootboek cn die van gekwalificeerde rekeningen, alsmede de administrateurs van armen-kassen en pieuse gestichten , zich, ten opzigte van de gezegde conversie lullen hebben te gedragen ; mitsgaders de formulieren der daartoe benoodigde akten, zullen door de commissie, befast met de werkzaamheden, voortvlopijende uit de xvet van i4 Mei jl., met concurrentie van commissarissen van het grootboek der nationale schuld vastgesteld, en in tijds dooi,dezelve publiek gemaakt worden.

I