is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27sten Januarij 1809, certificaten van deelgeving, gevestigd op ori~ | ginele ingeschrevene fondsen hebben afgegeven, de coupons bij dezelve certificaten behoorende, over dit loopende jaar moeten voldoen, naar mate dat de renten over ieder half jaar bij hunlieden worden ontvangen, en wel het eerste half jaar verschenen geweest op ultimo Junij 1814 , tegen intrekking van de halfjarige coupon, verschijnende 22 September 18 ié, ol de heeliarige coupon,verschijnende 1 Januarij i8i5,enhet tweede half jaar, verfchijnende op 3i December 18t4, tegen intrekking van de halfjarige coupon, verfchijnende 22 Maart 181 of de heeljarige coupon, verschijnende 1 Januarij 1816.

2. De houders der certificaten, door de respective administratie-kantoren of par tik «lieren uitgegeven , zullen na primo September de vrijheid hebben, om deze hunne certihcnten, even als originele inschrijvingen, bij de commissie, belast met de werkzaamheden , voortvloeiende uit de wet van i4 Mei jongstleden te fourneren, onder de navolgende bepalingen:

Gecne dusdanige certificaten zullen worden aangenomen, ten zij dezelve alvorens door die genen, welke dezelve hebben uitgegeven, van een nader geteekend visa, tot bewijs van echtheid zijn voorzien, en de respective administratie-kantoren of partikulieren, zullen dienvolgende aan het publiek , bij annonce in de nieuwspapieren, moeten kennis geven van die genen, welke door tot het onderteekenen van dusdanige visa's zijn gequalihceerd, met inzending der handteekeningen van de daartoe getjualificeerden , aan de voornoemde commissie.

3. Voor het stellen van dit visa zal, ten behoeve van de uitgevers, worden betaald van elk certificaat, nominaal kapitaal van duizend tot vijj honderd guldens ingesloten, tien stuivers; daar beneden, vijf stuivers.

C. Bij het stellen van dit visa zullen, door de uitgevers, ollr» rl*» rnnnnns. later verfchijnende dan de in ai'ti 1 hier I

voren aangewezen, welke bij de certificaten behooien, worden ingetrokken.

D. Het fournissement in dusdanige certificaten, zal. bij de meergemelde commissie moeten geschieden in eenen termijn, en wel uiterlijk vóór den laatsten October dézes jaars, met bijvoeging der benoodigde kwitantien