is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouderteekentle verklaring van voor de echtheid van elk certificaat op die lijsten ge b ragt, ten aücn tijde zich verantwoordelijk te stellen.

6. De conversie, inlevering en bijbetaling dezer certificaten, zal niet in eens, volgens de bepaling O van art. 2 hier Voren, behoeven te geschieden. De administratie-kantoren zullen daar voor bij termijnen kunnen fourneren, en nadat alle de termijnen aangefourneerd zijn, de certificaten bi het grootboti. overbrengen en ,de afschri ving verrigten; zullende" de datums der kwitantiën van de gedane foumissementen bij de ontvangers ten bcwi s d.enen of de bijlagen al dan niet m tij cis opgelegd zijn. Echter wórdt aan de administr*tie-kantoren een uitsLel van nclit dagen verleend tot het doen dier bijladen , en een gelijk uitstel tot het overbrengen hunner certificaten bij het grootboek, voor aoo verre dit noodig zij.

7. Wanneer bii liet grootboek de overgebragte certificaten met de generale montaoten op de li st vermeld , akkoord zullen zijn bevonden, zal dadelijk het exhibitum op dezelve certificaten van wege het grootboek gesteld, worden geroijeerd en de certificaten verder, ter voorkoming Tan alle mogelijk misbruik, Van een vernietigin;,steeken worden voorzien ; een geli k kapitaal van originele inschrijvingen zal van het verband op het grootboek worden ontslagen, en deze geheele overgebragte partijen door de administratie - kantoren , bij gewone overschrijving— biljetten voor iedere afdeelmg der schuld afzonderlijk, aan dc commissie, belast met de werkzaamheden, voor tvloeijeude uit de wet van i4 Mei iöi4, worden afgeschreven.

8. Voor het beloop der alzoo gedane afschrijvingen, zal het administratie-kantoor, van wege het grootboek der nationale schuld , even als gewoonlijk, des avonds, ontvangen een bewijs Van afschrijving, houdende op.ave van de in de onderscheiden» •sfdeelingen der schuld aan gezegde commissie afgeschreven kapitalen , welk bewijs aan de commissie zal worden geproduceerd , met en benevens de kwitantiën van opgelegde bijlage, door middel Van een fourmssement-biljet in duplo , strekkende tot aanwijzing Van het te doene fournissement op ieder termijn, op gelijke wijze als bij het reglement, houdende bepalingen, waarnaar een ieder zic-h in het doen der afschrijving van de op het tegenwoordig grootboek ingeschreven kapitalen, en het opleggen der gevorderde bijlage zal hebben te gedragen, ten aanzitij van pfatikuiicren ,is voorgeschreven.