is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Het bedrag dezer botgtogten wordt bepaald rooi- molenaars in gemeenten beneden de 5o o zielen, op f <00 - - • boven de oooo zielen, op f 1000: - :

7. De molenaar* zullen het bedrijf van landbouwers, mitsgadeis het houden van rundvee en varkens, op den voet van 5 4 der notificatie van den l8den April niet vlrmogeu uitteoe enen dan na alvorens te hebben gevraagd enveiWen een scln.ftehjk consent, door de directeurs der indirecte belastingen te verJeenen.

Deze consenten zullen niet vermogen te worden verleend dan alleen aan zoodanige molenaars, op wier molens de bepalingen der wet ten striktste worden geobserveerd, en in welker districten den opbrengst van het middel van het gemaal daarvan een voldoend bewijs oplevert.

U. Aan de bakkers, welkers bakkerijen bestaan , binnen den bij art. :A der wet op het gemaal bepaalden afstand van de mo.ens, wordt vergund een uitstel tot 1 November van dit jaar tot re verplaatsing hunner bakkerijen; zullende na dien tijd dezelve b.nnen dien afctand niet vermogen te blijven bestaan; teiwijl du uitstel dadelijk zal ophouden voor zoodanige bakkers welke zich mtusschen aan fraudes raogten schuldig maken. *

9. De molenaars, bakkers, grutters, wijnkoopers, tappers en anderen, welke, volgens de wet, den vereischten eed moeten doen zullen, voor zoo verre dit nog niet mogt zij 11 eeschied, denzelven afleggen in handen van de gemeentebesturen , waarvoor _zal genoten worden 10 stuivers; zullende de akte van eedsaflegging gratis , ten kantore der registratie , moeten Worden geregistreerd.

De Gouverneurs der respective provinciën en landschappen zullen krachtdadig de hand houden aan de uitvoering van dit aitikel, en door de vereischte rapporten der gemeentebesturen zich verzekeren, dat de wetten ten dezen alomme worden geobserveerd en gehandhaafd.

' o. De gezegde Gouverneurs zullen niet alleen, volgens hunne instructie de bevoegdheid hebben, maar verpiigt zijn, om, >t <ani aa ving der financiële wetten en tot beveiliging der ambtenaren, op de gemotiveerde aanvragen der directeurs, de

en te'gebruiken.2"0 inleSerin& als ^derzins, te requirereo