is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

(N°. 94-)

DER

VERËENIGDE NEDERLANDER

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, PrInse vat» Oranje - Nassau, Souverein Vorst der VerSenigde Nederlanden, enz., enz., enz.

Op de voordragt door onzen Secretaris yan Staat voor dë financiën gedaan;

Hebben besloten en besluiten:

Art. x. De extracten uit de doop-of geboorte-registers. de attesten van goed gedrag, alsmede de attesten wegens voldoening aan de wet voor de landmilitie, worden , voor zoo verre dezelve , ten gevolge der door Ons bevolene maatregelen tot ontdekking der nalatigen in den pligt der landmilitie, worden afgegeven , vrijgesteld van het regt van het zegel, waaraan dezelve ander zins onderhevig zouden zijn.

2. De voorschreven extracten en attesten zullen door de gemeentebesturen, zonder genot van eenig loon of leges, moeten worden vervaardigd en afgegeven.

3. Ter voorkoming van alle ander gebruik , hetwelk van die stukken zoude kunnen worden gemaakt, zal door de gemeentebesturen, welke dezelve afgeven, daarop aanteekening geschieden van het oogmerk, waartoe dezelve worden uitgeleverd, zoel

BESLUÏTvan clen 1 iden Augustus i8i4, n°. 1 t , houdende vrijstelling van het regt van het zegel, van extracten uit doopt>f geboorte-registers, en van attesten Van goed gedrag, bij de voldoening aan de wet van de landmilitie.